En ren energikilde

Vindkraft er en ren, fornybar måte å utvinne energi på. I Norge er vannkraft den klart dominerende energi brukt til produksjon av strøm. Våre rike vannressurser har vært bygd ut gjennom mer enn 100 år og er årsaken til det.  I dag skjer den nye satsingen med omfattende utbygging av ny fornybar energi gjennom både vindkraft og vannkraft. Gjennom et system med såkalte grønne sertifikater, har Norge og Sverige sammen forpliktet seg til å bygge ut 26,4 nye Terrawattimer (TWh) ny fornybar energi innen 2020.

Tradisjonelt har vindkraftverkene med sine turbiner, blitt plassert på land. Nå bygges det også ut vindkraft til havs, der turbinene monteres på bunnen i grunne farvann. I tillegg testes det også ut flytende havmøller.

Hvordan produseres vindkraft?

Vindkraft er energi omformet fra den fornybare bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi ved hjelp av en vindturbin. Vinden beveger vingene som via en rotor driver en generator inne i maskinhuset. Fra generatoren overføres den elektriske kraften i kabler og nett til forbrukeren. Vindturbinen består av et tårn, et maskinhus som er plassert på toppen av tårnet og en rotor med normalt tre vinger som er festet til maskinhuset.

Det blåser mye i Norge

I Norge er det et stort potensial for vindkraft. De beste forholdene for vindkraftproduksjon er langs kysten og i fjellområdene nær kysten. Vindforholdene varierer mye, og for å vurdere et område sitt potensial for vindkraft må det gjennomføres grundige vindmålinger.

Nordkrafts satsing på vindkraft

Nordkrafts satser på vindkraft gjennom flere selskaper. Nordkraft eier og driver Nygårdsfjellet vindpark i Narvik kommune. Les mer om Nygårdsfjellet.

Vi eier i tillegg 90 prosent av Vesterålskraft Vind AS og 50 prosent av Lofotkraft Vind AS. Les mer om disse selskapenes aktivitet på henholdsvis vesteralskraft.no og lofotkraft.no.

Nordkraft eier også 25 prosent av Nordnorsk Havkraft AS, sammen med Salten Kraftsamband, Troms Kraft og Lofotkraft. Les mer på nordnorskhavkraft.no.

Se også www.vindkraftnytt.no www.norwea.no og www.vindinfo.no