Årsberetning 2015

Innledning

Nordkraft har siden sommeren 2013 vært gjennom en stor omstilling og strategisk endring som vi nå begynner å se resultatene av. Viktigste årsak til forbedringen er en betydelig reduksjon i kostnadene. Dette har resultert i høyere marginer til tross for store fall i strømpriser i samme periode. Dette arbeidet fortsetter i 2016, spesielt med styrket fokus på at konsernet skal øke sine inntekter uten tilsvarende kostnadsøkninger, altså en skalerbar modell basert på standardisering og prosessforbedring.

Historisk har Nordkraft sin forretningsmodell vært å eie og drive produksjons- og nettanlegg. Nordkraft har fort satt en sterk industriell ambisjon, men med høy gjeldsgrad er den nye strategien innrettet på at man også kan drive anlegg uten å eie. Dette legger grunnlaget for nye inntekter, uten at selskapet selv foretar investeringer. Et antall småkraftverk er allerede solgt til SL Capital, hvor Nordkraft er langsiktig operatør av kraftverkene. Dette sikrer frem tidige inntekter og redusert gjeldsgrad.

Nordkraft gjennomførte en reforhandling av langsiktige lån i 2014. Konsernet har forbedret sine finansielle måltall i 2015. Driftsresultat før avskrivninger har økt med 77,4 millioner kroner fra 2014 til 2015, og egenkapitalavkastningen har økt fra -16,2 % i 2014 til 5,4 % i 2015. I samme periode er netto rentebærende gjeld redusert med 391,9 millioner kroner, og nøkkeltallet netto gjeld/EBITDA har utviklet seg fra 19,1 i 2014 til 8,4 i 2015. Den finansielle og økonomiske stillingen til konsernet er betydelig forbedret. Nordkraft arbeider med å sikre en langsiktig og sunn finansiering av konsernets aktiviteter. Hoveddelen av konsernets langsiktige lån forfaller 31. mars 2017. Nordkraft anser det som sentralt å forbedre den finansielle posisjonen ytterligere.

Virksomhetsområdet Produksjon har vært preget av et år med lave kraftpriser. Aktiv vannhusholdning og porteføljeforvaltning har redusert effekten av lave kraftpriser. Positivt resultat fra sikringshandelen mot virker noe av resultat effekten av lavere kraftpris. Resultatet i nettvirksomheten er forbedret som følge av fokus på effektiv drift.

Arbeidet med omstilling har gitt resultateter i konsernet, og store varige kostnadsreduksjoner er oppnådd. For å være forberedt på de kommende årene vil Nordkraft fortsette arbeidet med effektivseringer og kostnadskontroll. Gjennom resultatforbedringer og strukturelle tiltak har Nordkraft som mål å sikre tilfredsstillende avkastning på kapitalen gjennom årlig utbytte og økt aksjeverdi. Målet er at eierne skal oppnå minst like god avkastning på investert kapital i Nordkraft som ved alternative finansielle plasseringer. Det er et langsiktig mål å yte årlig utbytte til eierne.

Økonomiske resultater

Konsernregnskapet er avlagt i henhold til de internasjonale regnskapsprinsippene IFRS (International Financial Reporting Standards). Årsresultatet for Nordkraft-konsernet ble 46,8 millioner kroner i 2015, en forbedring på 113,3 millioner kroner fra 2014. 2015 er første år med tilnærmet helårseffekt av varige kostnadsreduksjoner i størrelsesorden 70–80 millioner kroner. Resultatet i 2014 var belastet med engangskostnader knyttet til nedskrivning av utviklingsprosjekter på 23 millioner kroner.

Konsernets driftsinntekter for 2015 var på 390,9 millioner kroner (2014: 433,0 millioner kroner). Reduksjonen i driftsinntektene skyldes i hovedsak lavere kraftpriser og volum, samt endringer i forretningsmodellen knyttet til småkraft. Konsernets småkraftverk ble solgt 1. juli 2015, og deler av kraftsalgsinntektene er erstattet med operatørinntekter. Til tross for lavere driftsinntekter, representerer driftsresultatet på 99,1 millioner kroner en forbedring på 107,9 millioner kroner fra 2014. Lavere kraftpriser påvirker inntjeningen for Produksjon, men fallet motvirkes noe gjennom positive resultater fra sikringshandelen. Virksomhetsområdet Nett har resultatfremgang fra 2014 som følge av omstilling og kostnadsfokus.

Netto finanskostnader på 55,0 millioner kroner (2014: 79,8 millioner kroner) inkluderer en positiv effekt knyttet til endringer i rente- og valutasikringskontrakter på 10 millioner kroner i 2015. Det er foretatt nedbetaling av langsiktige lån med 400 millioner kroner. Nordkraft refinansierte sin låneportefølje høsten 2014, da 88 % av langsiktige lån forfalt 1. desember 2014. Som en effekt av konsernets kostnadsreduserende tiltak har finansiell betjeningsevne styrket seg betydelig. Nøkkeltallet nettogjeld/EBITDA var i 2015 8,4, og har forbedret seg fra 19,1 i 2014. Nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader forbedret seg fra 1,6 i 2014 til 2,7 i 2015.

Årsresultatet på 46,8 millioner kroner (2014: -66,5 millioner kroner) tilsvarer en egenkapitalavkastning på 5,4 %. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag.

Kontantstrøm og kapitalforhold

Konsernets kontantstrøm fra driften ble 101,6 millioner kroner, og er på nivå med fjoråret. Driftsresultat på 99,1 millioner kroner er 2,5 millioner kroner lavere enn den tilhørende kontantstrømmen fra driften før arbeidskapitalendring. Dette skyldes endringer i arbeidskapital og resultatføring av endringer i virkelig verdi for derivater.

Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter på 390,1 millioner kroner (2014: -65,3 millioner kroner) må ses i sammenheng med salg av småkraftvirksomheten til SL Capital. Investeringer i varige driftsmidler var på 109,7 millioner kroner (2014: 148,4 millioner kroner), hvorav 38,6 millioner kroner relaterer seg til utbyggingsprosjekter.

Konsernets netto rentebærende gjeld var 1.463,0 millioner kroner (2014:1.854,9 millioner kroner) og egenkapitalandel var 30,2 prosent (2014: 24,8 prosent) ved utgangen av 2015. Nordkraft har en tilfredsstillende soliditet. Det er ikke utbetalt utbytte i 2015.

Virksomhetsområdene

Nordkraft er et integrert kraftkonsern med hovedvekt på utbygging, produksjon, distribusjon og strømsalg. Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, og har en lang erfaring med drift og bygging av energiproduksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernets kjernevirksomhet består av fire virksomhetsområder:

  • Produksjon
  • Nett
  • Prosjekt
  • Entreprenør

Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet drifter også kraftverk i Trøndelag og på Vestlandet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraft AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Troms Kraftforsyning og Energi AS (33,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %).

Produksjon

Virksomhetsområdet Produksjon består av produksjonsvirksomhet og krafthandel. Virksomheten fokuserer på effektiv drift av kraftverk, både magasinverk, elvekraft og vindkraft. Fysisk kraftomsetning skjer hovedsakelig i spot og regulerkraftmarkedet. I tillegg drives elsertifikathandel, og det prissikres i finansielle instrumenter.

Produksjon er ansvarlig for driften av Nordkrafts egen produksjonsportefølje av 7 magasinkraftverk (~709 GWh) og 1 vindpark (~100 GWh), samt 13 småkraftverk (~135 GWh), som er regulert av en operatørskapsavtale. Nordkrafts medeierskap i Kobbelv kraftverk (~121 GWh) og konsernets konsesjonskraftkontrakter forvaltes også av virksomheten (~94 GWh). Vedlikeholdstjenester leveres primært av entreprenørvirksomheten i Nordkraft.

EBITDA for virksomhetsområdet Produksjon er 112,6 millioner kroner i 2015 mot 95,2 millioner kroner i 2014. Områdeprisen i NO4 falt fra 26,3 øre/kWh i 2014 til 17,5 øre/kWh i 2015. Gjennom optimering av produksjon har Nordkraft i gjennomsnitt oppnådd en spotpris på magasinkraft som er 8 % bedre enn NO4-pris. 66 % av egeneiet produksjon i 2015 var sikret ved forhåndssalg av finansielle terminkontrakter. Gjennomsnittlig sikret pris var på 28,41 øre/kWh.

Total egeneiet produksjon i 2015 er 895,1 GWh (945,8 GWh), og produksjon som driftes for eksterne aktører er 122,1 GWh (79,5 GWh). Magasinenes fyllingsgrad økte ved at inngangsfylling var 350 GWh, og utgangsfylling var 520 GWh. Tilsiget til magasinverkene gjennom året ble ca 70 GWh over normalt.

Det har ikke vært store driftsforstyrrelser ved kraftverkene i løpet av året. I 2015 har prosjektseksjonen gjennomført rehabilitering av Nygårdsdammen, en ny dam ved Trollvann, samt ferdigstillelse av ny dam ved Nedstevann.

Seksjonen har overtatt drift av Fjelna kraftverk i Hemne kommune, som ble satt i drift høsten 2015. For småkraftverkene har kombinasjonen mye snø, kald vår/sommer og mye høstregn gitt den høyeste produksjonen siden idriftssettelse.

Nygårdsfjellet vindpark produserte 88,3 GWh i 2015. Vindparken hadde en 5 ukers driftsstans i juli/august. Årsaken til dette var at Statnetts nye 400 kV-linje skulle krysse vindparkens nettilknytning. Produksjonstapet i perioden ble 7,9 GWh og Statnett har erstattet dette. Total produksjon ville dermed blitt mellom 96 GWh og 97 GWh, noe som er litt lavere enn forventet. Nygårdsfjellet vind park har også økt estimert årlig produksjonen fra 99 GWh til 100 GWh etter installasjon av software, som lar parken produsere på noe høyere vindhastigheter enn tidligere.

Prosjekter

Virksomhetsområdet Prosjekt er leverandør av prosjektering og realisering av prosjekter i konsernet.

Det gjennomføres løpende prosjekter på selskapets anlegg , både som følge av myndighetspålegg og som ordinært vedlikehold og oppgradering. I denne sammenheng nevnes Dam Nedstevatn i Håkvikdalen, rehabilitering av Nygårdsdammen, rehabilitering av sperredam Store Trollvann som er gjennomført siste året. Spesielt nevnes prosjektledelse for legging av stamfiber gjennom kommunen, og merking av fjordspenn i Tysfjord kommune.

Nordkraft eier fallrettigheter og opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentlig eierskap. Samlet portefølje ved årsskiftet er 20 prosjekter, med et samlet potensial på ca. 500 GWh. Det gjennomføres løpende vurdering av prosjektene. Prosjekter som blir vurdert til å ha dårlig realisme (konsesjon, økonomi, teknisk gjennomførbarhet) termineres for å unngå unødvendige investeringer og ressursbruk. Seks prosjekter er terminert i 2015. Det gjennomføres reforhandlinger av samtlige grunneieravtaler for å få tilfredsstillende lønnsomhet i prosjektene med dagens kraftpriser. Nordkraft mottok endelig konsesjon i juni 2015 på to prosjekter på tilsammen ca. 70 GWh i Ullsfjord. Innledende prosjektering og avklaring er startet. Konsesjonsspørsmålet for hele porteføljen forventes å være avklart innen høsten 2018.

Nordkraft har ett småkraftverk under bygging, og fem småkraftprosjekter med konsesjon som klargjøres for investeringsbeslutning i løpet av 2016.

Hesjeberg småkraftverk som er under bygging forventes ferdigstilt i 2016, med idriftsettelse under vårsmeltingen. Fjelna småkraftverk ble ferdigstilt og satt i drift høsten 2015.

Nordkraft har to vindparker med endelig konsesjon, Ånstadblåheia i Sortland kommune og Sørfjord i Tysfjord kommune. Begge vindparkene er under utvikling.

Ånstadblåheia vindpark har konsesjon på inntil 50 MW, noe som gir en forventet produksjon på rundt 140 GWh. Dette tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk for ca. 7 000 husstander. Vindparken er i hovedsak ferdig prosjektert, og det jobbes aktivt med å få inn en finansiell partner. Videre utbygging avgjøres av avklaring om finansiering. Nordkraft jobber internt med prosjektet og fokuserer på tiltak for å øke lønnsomheten, både knyttet til utbyggingskost og fremtidig drift.

Sørfjord vindpark har konsesjon på inntil 90 MW, noe som gir en forventet produksjon på 320 GWh. Dette tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk for ca. 16 000 husstander. Denne vindparken ble gitt endelig konsesjon høsten 2015. Det er også her startet en prosess for å undersøke mulighetene for ekstern finansiering. Innledende tekniske og økonomiske avklaringer er startet med bruk av interne ressurser, før detaljprosjektering i større omfang igangsettes.

Nett

Virksomhetsområdet Nett består av monopolvirksomheten knyttet til drift og forvaltning av energinettet. Nordkraft har i sitt konsesjonsområde omtrent 12 000 målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett.

Virksomhetsområdet Nett hadde inntekter på 98,8 millioner kroner (2014: 102,1 millioner kroner) og et driftsresultat på 7,5 millioner kroner (2014: -3,2 millioner kroner). Nett har en totalkapital på 319,1 millioner kroner ved utgangen av 2015, og driftsresultatet for 2015 tilsvarer en avkastning på kapital på 2,3 % prosent. Resultatforbedringen fra fjoråret må ses i sammenheng med omstilling i konsernet og kostnadsfokus. Det har vært færre avbrudd i nettet i 2015 enn i 2014, og KILE-kostnaden har gått ned fra 4,1 millioner kroner i 2014 til 3,7 millioner kroner i 2015. Nettapet viser også en positiv utvikling, med 6,0 % nettap i 2015 mot 6,7 % i 2014. Nordkraft har fokus på tiltak for å redusere antall avbrudd og tap i nettet. Sammenlignet med mottatt inntektsramme fra NVE for 2015 inkluderer driftsresultatet en merinntekt på 7 millioner kroner. Ved utgangen av 2015 hadde nettvirksomheten en akkumulert mindreinntekt på 6 millioner kroner.

Selskapets lønnsomhet er lavere enn styrets ambisjon. Kostnadsreduserende tiltak som nedbemanning og driftseffektivisering er iverksatt, og vil også i 2016 få høy fokus. Ved normal energietterspørsel, planlagte nettinntekter og vedlikehold, forventes driftsresultatet for 2016 å bli ytterligere forbedret.

Nettvirksomheten står ovenfor betydelige re- og nyinvesteringer, hvor installering av AMS-målere (automatiske strømmålere) hos alle nettkunder blir den største enkeltinvesteringen. Forskrift om måling, avregning og fakturering stiller krav om at alle strømkunder skal ha tatt i bruk AMS innen 1. januar 2019. AMS registrerer strømforbruket på timebasis, og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere innhenting av målerverdier, og bedre informasjon for kunden. AMS-målerne vil gi nettselskapet mer informasjon om forholdene i nettet, og kan dermed raskere rette opp feil og planlegge utbyggingen av nettet bedre. Det vil gi høyere leveringssikkerhet. Nordkraft Nett planlegger å starte utrulling av AMS-målere i oktober 2016.

Nordkraft søker stabile priser på nettleie overfor kundene, og nettleien i Nordkraft Nett er blant landets rimeligste, og den rimeligste i Nordland fylke. Stort reinvesteringsbehov i nettet, inkludert investeringer i AMS og Statnetts utbygging og forbedring av sentral nettet, vil imidlertid medføre økt nettleie i fremtiden.

Det er i tiden fremover ventet flere regulatoriske endringer i rammevilkårene fra NVE. Krav til gjennom fakturering og endring i tariffering vil kreve omlegging av rutiner og systemer. Endring i modell for fastsetting av kostnadsnorm kan få konsekvenser for inntektsrammen. Nordkraft arbeider kontinuerlig med å tilpasse virksomheten til endrede krav.

Entreprenør

Konsernets entreprenørtjenester er samlet i virksomhetsområdet Entreprenør, som er juridisk plassert i Nordkraft Energidrift AS. I dette selskapet er også avdeling Driftsstøtte plassert. Driftsstøtte er operativt underlagt seksjonssjef Entreprenør. Entreprenør innehar fagkompetanse innen vedlikehold av bygg, magasin-, vind- og småkraftverk, samt nettvirksomhet. Enheten er den avdelingen som har flest ansatte i konsernet og teller knapt 40 medarbeidere.

Entreprenørvirksomheten ivaretar drift og vedlikehold på Nordkrafts egne anlegg både innenfor kraftproduksjon, nettvirksomhet og vedlikehold av bygg. De to største faggruppene er energimontører og energioperatører, men avdelingen har også andre fagarbeidere og en ingeniør/planleggingsstab på ca. fem årsverk. Entreprenøravdelingen har også ansvaret for deler av konsernets eksterne virksomhet. Herunder ligger drift av gatelysnettet i Narvik, samt all ekstern fiberaktivitet.

Entreprenør leverer 57 % av sine tjenester til konsernets nettvirksomhet. Hovedfokus de to siste årene har vært rettet mot å effektivisere ressursbruken på entreprenørtjenester. Det har vært jobbet målrettet mot å utjevne de tradisjonelle årssyklusene som råder i kraftbransjen. Dette har avdelingen i stor grad lyktes med og det er i dag jevnere belastning gjennom året, noe som har bidratt til større allsidighet for de ansatte og redusert bemanning.

Hovedfokus i tiden fremover er å videreutvikle en profesjonell entreprenørenhet med fokus på kvalitet og effektivitet. Det betyr at ressursstyring, kompetanse utvikling og kompetanseheving vil være viktige fokusområder. Entreprenøravdelingen har blant annet et tett samarbeid med regionens utdanningsmiljøer og har som mål å bidra til å ivareta de yrkesfagene som er viktig for konsernet. Entreprenøravdelingen hadde ved årsskiftet fire lærlinger; en innenfor industrimekanikerfaget, og tre innen montørfaget.

Risikostyring og internkontroll

Nordkrafts virksomhet er, i tillegg til operasjonell risiko eksponert for risiko av regulatorisk, juridisk, konsesjonsmessig, finansiell, politisk og markedsmessig art. Risikovurderingen er en integrert del av konsernets forretningsvirksomhet. Konsernet setter rammer og retningslinjer for intern kontroll, og det er utarbeidet policyer for å sikre felles tilnærming for utøvelse av virksomheten. Ansvaret for risikostyringen ligger hos det enkelte virksomhetsområde, og er en integrert del av forretningsaktivitetene for å bidra til å sikre oppnåelse av strategiske og operative mål.

Markedspriser på kraft er en av flere viktige verdidrivere for konsernets resultat. Nordkraft håndterer markedsrisikoen ved å handle standardiserte finansielle instrumenter. Det er etablert fullmakter og rammer for sikringsstrategien, som rapporteres løpende til ledelsen.

Innen kraftsalg er konsernet eksponert for valutarisiko, som følge av at alt kjøp og salg på kraftbørsen foregår i euro. Netto daglige kontantstrømmer i euro veksles fortløpende til norske kroner. Konsernet har sikringsstrategier for valutasikring av krafthandel, og benytter i hovdsak terminkontrakter.

Nordkraft er eksponert for renterisiko gjennom renteendringer på de rentebærende lånene, i tillegg til at swaprenten med kredittpåslag inngår i inntektsramme fastsettelsen for nettvirksomheten. I tillegg er risiko knyttet til virksomhetens rammebetingelser og effekten av politiske beslutninger vesentlig, spesielt knyttet til nettvirksomheten og i forhold til elsertifikatmarkedet.

Nordkraft tegnet 1. desember 2014 en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik, hvor DNB i desember 2015 syndikerte med Swedbank. Alle langsiktige lån forfaller i 2017. Det er satt i gang arbeid med å kartlegge det langsiktige finansieringsbehovet med utgangspunkt i konsernets strategi.

Produksjon og Nett er konsesjonspliktige virksomheter, og gjenstand for offentlig regulering. Nettvirksomheten er et naturlig monopol med offentlig regulerte inntekter, og det kan forekomme uforutsette svingninger på grunn av endringer i reguleringsmodellen.

Medarbeiderforhold

Arbeidsmiljø og personale

I Nordkraft var det 114 ansatte ved utgangen av 2015, fordelt på 113,1 årsverk. Av disse var fire lærlinger. Nordkraft AS har fokus på like muligheter ved ansettelse, kompetanseutvikling, avansement og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn og andre faktorer som kan virke diskriminerende. Vi har ekstra fokus på to forhold der vi ønsker jevnere fordeling. Det er kjønn og alder. 21 prosent av konsernets medarbeidere er kvinner. Konsernledelsen besto av to kvinner og syv menn, og i ledende stillinger er det 20 % kvinner. Styret i Nordkraft AS består av to kvinner og seks menn. Ved utgangen av 2015 har Nordkraft en gjennomsnittsalder på 45 år. Konsernet står foran en generasjonsveksling, og arbeider for en jevnere aldersfordeling.

Etter reorganisering og reduksjon i antall medarbeidere i 2013 og 2014, har Nordkraft fortsatt fokus på arbeidsmiljø, trivsel og medvirkning. Dette gjøres blant annet gjennom sosiale aktiviteter og en felles og positiv kultur. I dette arbeidet er konsernets verdigrunnlag åpen, initiativrik, klok – i lag sentralt.

Sykefravær

I 2015 var sykefraværet 5,1 % mot 8 % i 2014. Det er langtidsfraværet over 16 dager som bidrar mest til nedgangen. Kortidsfraværet inntil 16 dager utgjorde 2,3 % (2014: 2,2 %), mens sykefraværet utover arbeidsgiverperioden var på 2,8 % (2014: 5,8 %). Målet er at sykefraværet ikke skal overstige 3,5 %. Nordkraft har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA), og har tett oppfølging av medarbeidere i sykefravær og fokuserer på forebyggende tiltak. Konsernets ansatte er tilknyttet bedrifts helsetjeneste (Stamina helse), og inkluderes av konsernets helseforsikring. I tillegg har konsernet, gjennom forskjellige tiltak, fokus på god helse og tilrette legging for økt fysisk aktivitet.

HMS

Nordkraft arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre en helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte. Ansvarlighet har høy prioritet, og Nordkraft har en 0-visjon med hensyn til skader eller tap av mennesker, miljø og anlegg. Strategien for å oppnå målsettingen om null alvorlige arbeidsrelaterte skader innebærer at riktige holdninger og en god sikkerhetskultur er forankret i alle ledd i organisasjonen. Sikkerhet har høyeste prioritet, og Nordkraft fokuserer både på fore bygging av ulykker og personskader, samt har rutiner for oppfølging av uønskede hendelser. Retningslinjer og prinsipper ble i 2015 nedfelt i en egen HMS-policy.

Det er registrert åtte personskader på egne ansatte, og fire av disse skadene medførte et fravær på til sammen 120 dager. Dette tilsvarer en skadefrekvens for konsernet på 21 fraværsskader per million arbeidstimer (H1-verdi). Fire av de registrerte personskadene er uten fravær. Våre underleverandører har ikke rapportert fraværsskader eller skader uten fravær under arbeid på Nordkrafts anlegg.

For å nå visjonen om null skader er rapportering av uønskede hendelser et spesielt viktig virkemiddel. Konsernet har en web-basert HMS-portal for registrering av uønskede hendelser. I 2015 ble det rapportert inn totalt 36 saker. Rapporteringen brukes i det forebyggende arbeidet, og til økt fokus på læring av uønskede hendelser.

Samfunnsansvar

Nordkraft har ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet og har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon er viktig og det er fokus på å sikre at prosjekter har sunne og gode rutiner, og at det stilles etiske og miljømessige krav til både leverandører og egen virksomhet.

Nordkraft har en lang og god tradisjon som samfunnsaktør, og jobber hardt med å forvalte mandatet på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Ytre miljø

Å ivareta det ytre miljøet er en naturlig del av Nordkraft sitt samfunnsansvar, og dette er et viktig middel for å sikre effektiv ressursutnyttelse og god drift. Enkelte av Nordkrafts virksomheter er også underlagt strenge krav til ytre miljø gjennom lover og regler, samt gjennom betingelser knyttet til mottatte konsesjoner. Vannkraftverkene og vindparkene produserer miljøvennlig og fornybar kraft, og det er i alles interesse at ressursene blir utnyttet på en best mulig måte. Nordkraft påvirker det ytre miljø i hovedsak gjennom aktiviteter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold av vannkraft, nettvirksomheten og vindkraft. Det er fokus på rutiner for å hindre og minimalisere direkte miljøskader. Ved planlegging av nye anlegg blir det i størst mulig utstrekning tatt hensyn til natur og miljø. For nettvirksomheten er det et samfunnsansvar å sørge for forsyningssikkerhet for alle nettkunder, samt holde kostnadene og nettapene på et lavt nivå.

Som et ledd i Nordkrafts fornybarsatsing og for å redusere utslipp i lokalmiljøet, ble det i 2015 etablert to hurtigladere for elbiler i Narvik.

Det har ikke vært hendelser i 2015 som har medført skader på det ytre miljø.

Styrets arbeid

Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styreinstruks. Gjeldende styreinstruks er endret som en del av prosessen med å forbedre virksomhetsstyringen, og ny instruks ble vedtatt i januar 2014.

Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetanse og samarbeid mellom styret og ledelsen. Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom rapportering av økonomisk utvikling og status, samt styringsparametre knyttet til driften.

På ordinær generalforsamling den 18. juni 2015 ble henholdsvis styreleder Kristin Melsnes, styremedlem Kirsti Hienn og ansatterepresentant Tord Eidstø valgt med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i 2017. Styret består av åtte personer, hvorav to personer er kvinner.

Årsresultat og disponeringer

Konsernets årsresultat er 46,8 millioner kroner. Nordkraft AS er morselskap i Nordkraft-konsernet. Nordkraft AS ivaretar fellestjenester for virksomhetsområdene. Selskapets driftsinntekter for 2015 var på 55,2 millioner kroner (2014: 53,9 millioner kroner), mens årsresultatet ble -12,9 millioner kroner i 2015 (2014: 5,9 millioner kroner). Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS:

Overført fra annen egenkapital kr -12.936.424
Sum årsresultat kr -12.936.424

Fremtidig utvikling

Nordkraft sine økonomiske resultater påvirkes av strategiske, markedsmessige, regulatoriske, finansielle og operasjonelle forhold. Inntjeningen til produksjonsvirksomheten er direkte påvirket av kraftprisutviklingen, mens inntjeningen innen nettvirksomheten i stor grad påvirkes av endringer i offentlige reguleringer.

Kraftprisene preges til enhver tid av den hydrologiske situasjonen, tilbud og etterspørsel etter kraft. Det er store sprik i ulike kraftanalytikeres prisprognoser, men de nærmeste årene forventer analytikermiljøet at markedet preges av et kraftoverskudd i Norden. Ved utgangen av 2015 var notert systempris for levering av kraft for 2016 på 18,75 øre/kWh. En endring i kraftprisen gjennom året med 1 øre/kWh, vil ved full spotpriseksponering og normal produksjon, endre driftsresultatet med 9 millioner kroner. For å sikre kontantstrøm og utnyttelse av markedsutsiktene, benyttes prissikring av salg av produsert energi innen fastsatte rammer.

De neste årene vil nettvirksomheten stå ovenfor betydelige regulatoriske endringer, med innføring av AMS, etablering av en nasjonal elhub og forbrukersentrisk modell.

Konsernets fremtidige investeringsbehov vil preges av behov for oppgradering av nettstrukturen, hvor lovpålagte investeringer i AMS på om lag 38 millioner kroner frem mot 2019 er den største enkeltinvesteringen.

For å sikre tilfredsstillende lønnsomhet og positive kontantstrømmer i et utfordrende kraftmarked, fokuserer Nordkraft på kostnadskontroll for å levere gode resultater i fremtiden selv med lave kraftpriser. Videre vekst vil være kapitalkrevende, og det vil være behov for å sikre selskapets finansieringsevne og vurdere hvorvidt utbyggingsprosjekter bør avventes eller utvikles i samarbeid med finansielle partnere.