Klima
Med vår kjernevirksomhet bidrar vi til til å skape et mer klimavennlig samfunn gjennom produksjon av fornybar energi.

Vi bidrar samtidig til energireduksjon og mer effektiv bruk av energi gjennom vårt rådgivningsselskap Enerconsult AS som bl.a. på oppdrag fra Enova SF driver deres landsdekkende rådgivnings- og informasjonstjeneste. Tjenesten er et tilbud både til boligsektoren og næringslivet.

Natur og berørte interesser
Produksjon og distribusjon av kraft påvirker både natur og berørte interesser. 
Vi tar derfor samfunnsmessige hensyn i alle beslutninger. 

Etikk
Vi opptrer med ærlighet og redelighet, basert på våre etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene ligger til grunn for vår samhandling med andre, i tillegg til å være grunnmuren for det interne samarbeidet.

Arbeid
Hver arbeidsplass hos oss gir grovt beregnet to ekstra arbeidsplasser hos våre underleverandører. Den samlede verdiskapninga fra Nordkraft-konsernet og våre underleverandører gir et årlig skatte- og avgiftsbidrag til det offentlige. Dette brukes til å finansiere velferd – med flere offentlige arbeidsplasser - som bl a øker attraktiviteten i vårt område.

Næringsutvikling og eierskap i andre bedrifter
Med eierskap i næringsutviklingsbedrifter og investeringsfond, håper vi å kunne bidra til utvikling av nye arbeidsplasser og et miljø for nyskapning.

Skole, utdanning og Forskning og Utvikling
I forpliktende samarbeid med Universitetet i Tromsø, Campus Narvik, de videregående skolene og grunnskolen, gir vi elever og studenter et innblikk i, og ei erfaring med, arbeidslivet og energibransjen. I tillegg har vi bidratt vi til forskning og utvikling, f. eks. innenfor vindkraft.

Sponsorvirksomhet
Med systematisk sponsing og bidrag til frivillige lag og organisasjoner, bidrar vi til  trivsel gjennom et levende idretts-, frilufts- og kulturliv, med særlig vekt på barn og unge. Se Sponsorvirksomhet.