Se oppgavene under, eller last ned pdf.

1. Magasinmuligheter og minstevannsslipp 

Torsnes Kraftverk er bygget som et uregulert vannkraftverk. Inntaket ligger likevel i et vassdrag med flere magasineringsmuligheter. Minstevannsslippløsningen i anlegget  er ikke optimal. Se på teknisk/økonomisk potensial i  magasineringsløsningene, kombinert med alternative  løsninger for minsteslippsarrangement for å maksimere produksjonen i anlegget.

2. Maksimaleffekt Sørfjord kraftverk

Sørfjord kraftverk har et turbinhjul og en maksimal produksjon som overstiger dimensjonering av aksling/generator.  Analysér hvilke begrensninger som ligger i maskinen i dag, og hvilke tiltak som må til for å kunne øke maksimal effekt fra dagens 67MW og opp til turbinhjulets kapasitet.

3. Vinteradkomst Sørfjord vindkraftverk

Sørfjord vindkraftverk har en utfordrende adkomst både sommer og vinter. Vinterstid snør veien helt igjen, og i skrått terreng er også terrengkjøretøyer krevende. Analysér og kom med forslag til løsninger for vinteradkomst opp til platået hvor vindkraftverket er.

4. Inntektsoptimalisering

Nordkraft optimaliserer sine bud i kraftmarkedet og produksjonsplaner ved hjelp av programvare fra selskapet Powel. Til grunn for dette ligger fysiske vassdragsmodeller. Gjennomgå vassdragsmodeller, foreslå forbedringer og justeringer for å muliggjøre ytterligere inntektsoptimalisering.

5. Programmering av forbislippsventiler

I lakseførende vassdrag er det krav om kontinuerlig vannføring nedstrøms kraftverkene, også ved stans. I slike vassdrag er det dermed montert forbilsippsventiler som sørger for vannstrøm. Analysér et eller flere slike vassdrag, gjennomfør feltmålinger av vannstander på ulike vannføringer, og kom med forslag til programmering av ventilene slik at de på ulike vannføringer oppfyller miljømålene best mulig.

6. Vindturbiner med is 

Dagens styringssystemer for vindturbiner er designet for at turbinen ikke har is på bladene. Når det kommer is på bladene blir styringen ikke lenger optimal. Foreslå en alternativ måte å styre vindturbinen på som sikrer en god drift også med is på bladene.

7. Kraftforsyning til VM i Narvik

Det planlegges for et fremtidig VM i alpint i Narvik. For slike arrangement er det viktig å ha en sikker kraftforsyning både til heissystemer, lys, lyd, og TV-produksjonen. Analysér kraftforsyning til Narvikfjellet med tanke på sårbarheten og forventet avbruddstid for forskjellige typer feil som kan oppstå. Oppgaven kan utvides til å inkludere prosjektering av foreslåtte forbedringer i kraftforsyning og dokumentere hvordan dette skal forbedre kraftforsyningen. Oppgaven kan generaliseres ved å utarbeide en prosess for å evaluere en hvilken som helst kraftforsyning. 

8. Dynamisk linjerating (Sørfjord-Ballangen) 

Mengden energi som kan overføres med kraftlinjer er begrenset av maksimumstemperaturen som kraftlinjen tåler. Dagens metode baserer seg på en statisk beregning av linjetemperatur og deretter fastsettes en tillatt maksimumsoverføring. For vindkraft er det ofte slik at linja vil være avkjølt av både vind og lavere temperaturer i periodene det er mest produksjon. Dynamisk linjerating brukes i andre land, og også av Statnett i enkelte sammenhenger. Analysér linjene Sørfjord-Kjøpsvik og Kjøpsvik-Ballangen med tanke på en dynamisk linjerating og med en tenkt økning av Sørfjord vindpark. Hvor stor kapasitet har linjene med dynamsik rating sammenlignet med statisk? Hva skjer med tapstallene dersom man øker overføringen? 

9. Vindturbiner og isnedfall

Atmosfærisk is dannes på vindturbiner under visse forhold. Denne isen knekker og faller av etterhvert, men prosessen rundt knekking av isen er ikke godt kjent. Evaluér de mekaniske egenskaper til is og beskriv hvilke stress  som vil resultere i knekking av isen for forskjellige tykkelser og former. Beregn maksimal istykkelse som kan oppstå før knekking er sannsynlig. 

10. Fiber på Nordkalotten

Det jobbes for å etablere datasenter i Nord-Norge. I den forbindelse trenger vi en kartlegging av eksisterende fiberkapasitet på Nordkalotten, og en oversikt over muligheter for tilknytning.

11. Overskuddsvarme datasenter

Datasentere har mye overskuddsvarme. Kan vi legge frem en plan for bruk av denne, vil mulighetene for etablering her være større.

12. Smarte energiløsninger i eldre boligblokker

Oppgaven tar utgangspunkt i at det finnes mange eldre boligblokker fra 60/70-tallet med store rehabiliteringsbehov. Hovedtemaet vil være kostnadseffektive og smarte energiløsninger. Det er ønskelig med et samarbeid mellom  Enerconsult, OMT BBL og Smart Innovation Norway i Narvik, men dette avklares nærmere ved en eventuell oppstart. 

13. Klimaeffekten av energieffektivisering i Norge

Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges forpliktelser er stadig blitt viktigere. Energieffektivisering er en viktig del av energipolitikken, men sammenhengen mellom CO2 og kWh kommer ikke alltid like godt frem. Det er ønskelig å knytte oppgaven opp mot Enova eller «Enova Svarer» , noe som også avklares nærmere ved en eventuell oppstart.

14. Optimalisering ved drift av datasenter

Antall datasenter øker kraftig og Narvikregionen er godt egnet for denne typen industri. I denne sammenhengen er det interessant for Enerconsult å se nærmere på optimalisering av driften. Det er ønskelig med samarbeid mot kompetansemiljø som f.eks. SICS North in Luleå, men dette må avklares nærmere ved en eventuell oppstart.

15. Enøk i havbruk

Det skjer en rask teknologisk utvikling i denne næringen og regionen har mange aktører. Stikkord for denne oppgaven kan være elektrifisering, energieffektivisering/enøktiltak, energioppfølging, energiledelse, benchmarking, fokus på Enovas støtteområder og fornybar energiforsyning. Det er ønskelig med et samarbeid med Teknologinettverk Havbruk – Ofoten og Sør-Troms, men dette må avklares nærmere ved en eventuell oppstart.

Kontaktinfo

Oppgave 1-5: Marius Larsen, produksjonssjef marius.larsen@nordkraft.no
Oppgave 6-9: Matthew Homola, prosjektingeniør matthew.homola@nordkraft.no
Oppgave 10-11: Jon Ingebrigtsen, prosjektdirektør jon.ingebrigtsen@nordkraft.no
Oppgave 12-15: Torben Søraas, Enerconsult ts@enerconsult.no
Økonomi: Anett Kristensen, økonomidirektør anett.kristensen@nordkraft.no
Nett: Robert Utheim, nettsjef  robert.utheim@nordkraft.no