Nygård kraftverk utnytter fallet mellom Trollvatn på Nygårdsfjell og Rombaksfjorden i Narvik kommune.

Kraftverket består av 3 vertikale Francisturbiner på hhv 8, 8 og 9 MW. Totalt reguleres to magasiner innenfor reguleringsområdet. Sirkelvann kraftverk ligger også inne i reguleringsområdet. Inntaksmagasinet er trollvatn, og herfra går vannet i en 3,6km lang tunnel og deretter ned en 590m lang rørgate til kraftstasjonen ved havet. Totalt består anlegget av 7km tuneller.

Kraftstasjonen har et nedslagsfelt på 152km2 og en midlere årsproduksjon på 110GWh. Nygård kraftverk er knyttet til Nordkraft nett via sjøkabel. Produksjonen til Nygård kraftverk er preget av en relativt lav magasinandel. Derfor presses store deler av volumet til sommeren.

I 1997-1998 ble den siste store moderniseringen ved kraftverket gjennomført. Da ble både magnetisering, turbinregulator, høyspentanlegg, kjølevannsanlegg og kontrollanlegg byttet ut.

Tekniske data
Magasinvolum store Fiskeløsvatn17,2mill.m3
Magasinvolum lille Fiskeløsvatn2,9mill.m3
Magasinvolum Skitdalsvatn4,3mill.m3
Magasinvolum sirkelvatn13,3mill.m3
Magasinvolum Jernvatna52,9mill.m3
Magasinvolum Nygårdsvatn3,2mill.m3
Magasinvolum Trollvatn2,5mill.m3
Nedslagsfelt152km2
Fallhøyde250m - 259m
Max slukeevne
Turtall750rpm
Ytelse generator26,3MVA
Spenning generator6600V

.

 

Nygård power plant

Nygård power plant is a reservoir plant where a total of 7 reservoirs with 18 large and small ponds are regulated.

Nygård power plant utilizes the drop between Trollvatn located on Nygårdsfjell and Rombaksfjorden in the municipality of Narvik.

The power plant consists of three vertical Francis turbines at respectively 8, 8 and 9MW. In the regulated area a total of two reservoirs is regulated. Sirkelvann power plant is also located inside the regulated area. Trollvatn is the intake reservoir, from which the water goes in a 3,6km long tunnel. Then the water goes down a 590 long pipeline to the power station at sea. The power plant consists of a total of 7km tunnels.

The power plant has a catchment area of 152km2 and an average annual production of 110GWh. The last major modernization at the plant was completed in 1997-1998. Both excitation, turbine governor, high voltage system, cooling water systems and control systems were replaced.

Technical data
Reservoir volume Fiskeløsvatn store17,2mill.m3
Reservoir volume Fiskeløsvatn lille2,9mill.m3
Reservoir volume Skitdalsvatn4,3mill.m3
Reservoir volume Sirkelvatn13,3mill.m3
Reservoir volume Jernvatna52,9mill.m3
Reservoir volume Nygårdsvatn3,2mill.m3
Reservoir volume Store Trollvatn2,5mill.m3
Catchment area152km2
Vertical drop250m-259m
Maximum absorption capacity
Speed750rpm
Generator output26,3MVA
Generator voltage6600V