Nordkraft har som prinsipp at alle leverandører skal behandles likt og at forholdet partene imellom skal baseres på gjensidig respekt. Våre prosedyrer skal sikre lik mulighet og rettferdig behandling av våre leverandører. Nordkraft satser på å gi informasjon til markedet både i forkant og etterkant av større anskaffelser. Nordkraft legger vekt på at forholdet til leverandørene skal være basert på en høy etisk standard.

Nordkraft stiller følgende grunnleggende krav til sine anskaffelser:

  • Alle anskaffelser skal så langt det er mulig baseres på konkurranse
  • Hele anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar og gjennomsiktig
  • Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere skjer på grunnlag av kunngjorte, objektive og ikke-diskriminerende kriterier
  • Tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av en totaløkonomisk vurdering av tilbudene og ihht de gitte kriteriene