Hvorfor kraftkrevende industri, og hvorfor i Nord-Norge?

I Nord-Norge er det et stort overskudd av kraft som i liten grad utnyttes lokalt/regionalt. Den sendes sørover og til Sverige, med relativt stort tap i nettet. Nord-Sverige har etablert seg som en god lokasjon for kraftkrevende industri som datasenter og batteriproduksjon. Vi i Nordkraft har et ønske om å øke forbruket der kraften produseres, og samtidig bidra til arbeidsplasser og positive ringvirkninger i regionene. Målet er å benytte «råvaren» kraft lokalt, heller enn å eksportere den for å bidra til foredling/arbeidsplasser f.eks. i Sverige.

Les også: Samarbeid for batterifabrikk i Narvik (17.6.2021)

Regulering av tomter til formålet

Det var da vi startet arbeidet i 2018 ingen regulerte tomter til kraftkrevende industri i nærheten av knutepunktene i nettet der det kan hentes ut store mengder kraft. Vi er derfor avhengig av at det reguleres nye arealer til dette formålet. Nordkraft har gjort en vurdering av områder (siter) som kan være aktuelle for etableringer, og har valgt å satse på de som har best mulig potensial totalt sett. Her er det inngått avtaler med grunneiere før den videre prosessen starter. Områdene som peker seg ut (fra nord til sør) er Balsfjord, Straumsmo, Kvanndal, Hergot, Fjellbu og Korgen. Disse er i kommunene Balsfjord, Bardu, Narvik og Hemnes. Våren 2021 ble tomta i Kvanndalen regulert.

Vi har positiv dialog med alle grunneiere som vi har avtaler med. Det samme gjelder i de respektive kommunene på alle våre siter.

Hensynet til natur- og vannmiljø, reindrift og friluftsliv og konsekvenser av blant annet støy og trafikk skal utredes i forbindelse med reguleringsprosessen det enkelte sted. Det planlegges flere høringsrunder og offentlig ettersyn. Samfunnsmessige forhold som arbeidsplasser og verdiskaping utredes også. 

Det skal i tillegg søkes NVE om konsesjon for etablering av trafoanlegg og kabelføringer. Før de nødvendige tillatelser er på plass, vet vi ikke om planene er gjennomførbare. Derfor har Nordkraft jobbet med dette en stund, og satt i gang disse prosessene på et tidlig stadium.

Eksempel: Bygging av datasenter

Sett at alle tillatelser er på plass og at vi har interessenter, skal det bygges datasenter. Byggene/hallene som settes opp skal inneholde datautstyr for lagring og behandling av data. I tillegg vil det bli satt opp administrasjonsbygg, og lagt til rette med internveier og parkeringsplasser på tomtene. 
I forbindelse med regulering åpnes det opp for at tomta kan reguleres til annen kraftkrevende industri. Om det ikke lykkes å etablere slik virksomhet, vil tomtene forbli uberørte. Fremtidig bruk vil være opp til grunneierne å avgjøre når opsjonsperioden utløper. Det vil ikke være større inngrep på tomtene før alle tillatelser er gitt. Kun mindre inngrep i forbindelse med grunnundersøkelser kan bli nødvendig i reguleringsprosessen. 

Som med alle utbyggingsprosjekter må det forventes noe trafikk og aktivitet før klargjøring og utbygging på tomt. I driftsfasen vil det i hovedsak være trafikk på grunn av ansatte på tur til/fra jobb samt noen vareleveranser, ikke ulikt andre arbeidsplasser.

Arbeidsplasser

Det er vanskelig å si noe eksakt om antall arbeidsplasser da det vil avhenge av aktør som etablerer seg og arealer til rådighet. Erfaringer fra andre steder er at etableringer både kan gi store ringvirkninger for området, arbeidsplasser både i utbyggings- og driftsfasen, og rom for videre vekst og utvikling senere.

Medvirkning i planprosessen

For å sikre medvirkning følges krav til planprosess fastsatt av plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning. I korte trekk følges følgende prosess: 

  1. Forslag til planprogram behandles administrativt og politisk av gjeldende kommune. 
  2. Varsel om oppstart og høring av planprogram i min. 6 uker. Varsel gjøres i avis, på kommunens nettsider og i rådhusets ekspedisjon. Berørte naboer, myndigheter og interessenter kontaktes direkte. 
  3. Merknadsbehandling og fastsetting av planprogram i gjeldende kommune. 
  4. Utarbeidelse av plandokumenter og tilhørende konsekvensutredning på bakgrunn av planprogrammet. 
  5. Offentlig ettersyn etter samme prosedyre som varsel om oppstart. 
  6. Merknadsbehandling og vedtak av plan i berørt kommune. 

Markedsføring av sitene

Ettersom dette er en langvarig prosess, jobbes det parallelt med markedsføring av tomtene for å knytte kontakt med mulige interessenter. Bærekraft er viktig i denne som mange andre bransjer. Vi fokuserer derfor på at vi tilbyr fornybar energi i Nord-Norge. Dette i kombinasjon med lave strømpriser og tilgang til fiber er våre konkurransefortrinn når tomtene er regulert.

Se gjerne mer av det vi presenterer på poweredland.no. Powered land er navnet på konseptet vi tilbyr. Engelsk fordi det også er med tanke på det internasjonale markedet. Husk at dette er beregnet på andre enn oss som bor her. Derav også fokuset på Nord-Norge som sted å holde til.