Vekst i regionen er fra slutten av 2022 forsterket gjennom fusjon med Trollfjord og Andøy Energi i Vesterålen. Nasjonalt er Norge i en tidlig fase av det grønne skiftet. Grønn vekst er derfor Nordkrafts overordnede strategi.

Grønn vekst og ny industri

Næringsutvikling skjer nærmest i tilknytning til vår egen verdikjede. Vi tilbyr operatørskap for vann- og vindkraftverk til andre kraftverkseiere. På slutten av 2022 gikk Nordkraft inn i ei storsatsing for utbygging og drift av småkraftverk. Parallelt samarbeider vi med Fortum om vindkraft. Målet er mer utbygging av, og operatørskap i, vindkraftanlegg.

Nordkraft har i flere år jobbet med å tilrettelegge for etablering av ny, grønn industri på egnede tomter med god tilgang på kraft.

Elektrifisering og energieffektivisering

Hele samfunnet skal elektrifiseres og mye kommer til å skje i det tiåret vi er inne i. Det betyr mye nettutbygging for å fornye og forsterke strømnettet som grunnlag for ny industri og tilrettelegging for det grønne skiftet. Samlet vil det investeres mellom 1-2 milliarder de neste 10 årene. Eksempelvis vil utbyggingen gi økt kapasitet bl.a. til lading av ferger og landbasert transport.  Nordkraft samarbeider med Lofotkraft og Plug Nord AS om å elektrifisere havner i regionen.
Vårt datterselskap Enerconsult tilbyr generell energirådgivning med fokus på energieffektivisering, energiomlegging og miljøkonsekvenser av energibruk.

Medspillere i næringslivet 

Vi deltar også i næringsutviklingsarbeidet i regionen. Det betyr at vi er medlem eller partner i næringsforeninger og -utviklingsselskap i virksomhetsområdet. Mer konkret vil det si Narvikregionen, Harstadregionen og Vesterålsregionen.

Nordkraft jobber også i nettverk for å styrke teknologimiljøet– særlig sammen med UiT Narvik, SINTEF Narvik, KUPA, Narvik Kapital og flere utviklingsselskap. Vi har også samarbeid med UiT Harstad og viserektor som har ansvar for UiT i hele vår region.