Av: Eirik Frantzen, administrerende direktør Nordkraft AS

Nordkraft er et selskap med store eiendeler, men mye av eiendelene er finansiert med betydelig gjeld. Selv om soliditeten kan anses god, er betjeningsevnen svært dårlig.

Oppgaven for ledelsen i selskapet er derfor å skape en drift som gir plussresultater, noe som i sin tur skal gi grunnlag for både  gjelds reduksjon og på sikt utbytte.

Eiendeler

Nordkraft er et kapitalintensivt selskap med bokførte eiendeler på 3,0 milliarder kroner. Den største posten utgjøres av storkraft, dvs. våre fire magasinverk, som til sammen er verdt mer enn to milliarder kroner.

Videre har vi en vindpark på Nygårdsfjellet, andeler i Kobbelv kraftverk, samt konsesjonskraft leid av Narvik kommune i 50 år fra 2001. Vi eier også det lokale strømnettet i Narvik.

Vi har også flere konsesjoner, for eksempel til en vindpark påSørfjordfjellet i Tysfjord,  men de har alle  ubetydelig bokført verdi og gir heller ingen kontantstrøm.

Nordkrafts totale gjeld er 2,1 milliarder kroner, og av dette er 1,6 milliarder langsiktig rentebærende gjeld. Dette gir en soliditet på 30 prosent, som kan regnes som god.

Betjeningsevnen, dvs. forholdet mellom lønnsomhet og gjeld, er imidlertid altfor svak.

Storkraft

Store vannkraftverk omtales ofte som «arvesølvet». Slike kraftverk har det som kalles regulerbar kraft, fordi vannet er magasinert og produksjonen kan kjøres når prisene er best. Teknisk har disse kraftverkene veldig lang levetid. Betong- og fjellkonstruksjoner varer veldig lenge, og den elektromekaniske utrustningen er teknikk med lang holdbarhet.

Rettighetene til disse vannfallene er evige, og særlig dette siste gjør at ordet «arvesølv» blir en anvendt betegnelse. Selv om vi har erfart at «arven» ikke alltid er lønnsom, stiller «evige rettigheter» helt spesielle krav til vår håndtering.

Dette har også bankene forstått for lenge siden, og det er hovedgrunnen til at disse verkene utgjør den viktigste sikkerheten for all gjeld i Nordkraft. En av våre aller viktigste oppgaver fremover er følgelig at vår neste refinansiering både skal bli god, men også med en helt annen pantestruktur enn den vi har i dag.

Småkraft

13 småkraftverk ble i fjor solgt til britiske Standard Life. Utover den betydelige gjeldsreduksjonen salget medførte, skaffet den også Nordkraft nye inntekter i form av langsiktig avtalt operatørskap for verkene.  Den kommersielle sluttsatsen etter transaksjonen er derfor ikke bare at dette var nødvendig, men også at det ble veldig bra for Nordkraft.

Et annet viktig , og kanskje ukjent forhold, er at ingen av disse fallrettighetene er evige, men  alle faller tilbake til grunneierne etter avtaleperiodenes utløp.

Vindkraft

Vindkraft skiller seg fra vannkraft på mange måter. Vind-konsesjoner gis bare for 25 år, kraften kan ikke magasineres, teknologien endrer seg raskt, og kostnadene er høye.  Likevel gjør kombinasjonen av subsidier og gode vindressurser at flere av disse prosjektene kan gi god økonomi, men det er ikke «arvesølv» og blir derfor gjenstand for litt andre betraktninger.

For de konsesjoner som ikke er utbygd, og da særlig Sørfjordfjellet, er det et faktum at vi selv ikke kan investere den ene milliarden som kreves bare for dette prosjektet. Verdien av konsesjonen blir også null i løpet av noen få år fordi subsidiene i form av grønne sertifikater snart tar slutt. Subsidiene som gis er helt avgjørende for prosjektets økonomiske bærekraft.

Det beste for oss ville være å finne en partner som tar hele den finansielle risikoen, men helst i en driftsmodell hvor Nordkraft tar del av verdiskapingen. Ved utvikling av prosjektet , samt bistand til bygging og drift, vil vi kunne skape ”nye inntekter” som ikke krever noen investeringer fra vår side.

Nettdrift

I flere år har NVE og nettselskapene i Norge snakket om konsolidering, uten at antall selskaper har blitt særlig redusert. Interessen for vårt nett i Narvik har også vært stor, både fra nettselskap i omkringliggende geografi og fra rene finansielle investorer.

Vår oppfatning er derimot at fortsatt eie av eget nett er det beste for Nordkraft. Strømnettet krever ikke mer enn 7% av vår totalkapital, gir store driftssynergier, samt opprettholder stor aktivitet i Narvik.

Vi mener også at Nordkraft uten tilførsel av ny kapital kan erverve andre nettselskap, for eksempel i Ballangen og Evenes. En slik samordning ville gitt betydelige synergier, men vi som selskap  har likevel valgt en lav profil fordi eierbytter av slike kommunalt heleide hjørnesteinsbedrifter nødvendigvis er et politisk spørsmål , særlig nå som kommunereformen skyter fart.

Effektivisering

Selv om vi med årlige kostnadskutt på nesten 100 millioner har oppnådd en betydelig forbedring i marginene, er vi ikke i mål. Nordkraft kan forbedre sin effektivitet betydelig.  

Dersom det ikke er mulig å kutte særlig mer i kostnader, kan vi med standardisering og forenkling uansett få utrettet langt mer med den kostnadsbasen vi allerede har.

Konklusjon

Ledelsen har som oppdrag å skape langsiktige verdier for våre eiere, noe som konkret betyr å bringe selskapet i en situasjon hvor det er grunnlag for utbytte.

De siste årenes kraftfulle tiltak og omstilling har i så måte bidratt positivt, noe vi blant annet har fått bekreftet av regnskapet for 2015. Vi er glade over resultatene, men er på ingen måte tilfreds, mye av jobben Den ligger fortsatt foran oss.

Effektivisering, reduksjon av finansiell risiko og  nye inntekter (uten finansiell risiko) – det er svaret på Nordkrafts gjenstående utfordringer.  Perioden frem mot 2020 vil, etter analytikernes oppfatning, preges av stabilt lave strømpriser. Likevel tror vi at denne ”resepten” skal gjøre både plussresultater og på sikt utbytte mulig.  Selv om vi bare skulle lykkes delvis vil Nordkraft  med dette være betydelig bedre posisjonert for fremtiden.