Det første som skjer er anlegg av veier inne i parkområdet, og entreprenør Elvenes Transport & Maskin AS sendte av gårde den første salven fredag 9. april.

Hva er Nygårdsfjell vindpark trinn 2?

 Nordkraft Vind AS har hatt tre vindmøller i drift på Skitdalshøgda på Nygårdsfjellet siden 2006. Etter konsesjon til trinn 2 og investeringsstøtte fra Enova, ble det i fjor sommer fattet investeringsbeslutning om å bygge 11 nye møller i området. Investeringa er samlet på ca 350 millioner kroner. Sammen med de tre eksisterende møllene vil det bli til sammen 14. De vil ha en forventet årsproduksjon på ca 106 GWh – dvs strøm til mer enn 6 200 husstander.

Hva skal skje i anleggsperioden?

I parkområdet skal det bygges interne veier, oppstilingsplasser, et servicebygg m.m., og reises 11 møller. I tillegg skal det bygges 9,5 km linjenett som skal koble seg på sentralnettet ved E6 på Hergot. Anleggsarbeidet forventes å være ferdig i november/desember 2011

Miljøhensyn i anleggsperioden

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller som krav at det lages en egen anleggsplan og en egen transportplan. Nordkraft Vind AS har et høyt ambisjonsnivå for den miljømessige gjennomføringa av prosjektet. Derfor har Nordkraft Vind AS lagt vekt på å utarbeide et miljøprogram som favner over enkeltelementene i planen (anleggs- og transportplanen). Til sammen blir det en miljø-, transport- og anleggsplan (forkortet MTA). Miljøprogrammet beskriver viktige forebyggende tiltak og oppfølgingstiltak som skal gjennomføres ved utbygging og drift av vindparken, inkludert linjetraséen fra fjellet og ned til sentralnettet ved Hergot.

Løpende informasjon

Nordkraft Vind AS ønsker å informere løpende om arbeidet. Ambisjonen er å lage månedlige nyhetsbrev. Disse vil bli supplert og utdypet av informasjon på selskapets internettsider. Nye sider er under utforming og vi vil si fra så fort de er operative. Vindkraft på www.nordkraft.no finnes ved å gå i venstremenyen på hovedsiden og klikke Fornybar energi/Vind. Det vil snart komme opp et byggeskilt i området.