Olje og energidepartementet har omgjort NVEs vedtak om avslag for Øvre Russvik kraftverk.

Kraftverket vil bidra med en årlig kraftproduksjon på rundt 10 GWh fornybar energi. Tiltaket vil også gi positive ringvirkninger lokalt og varige inntekter til søker og kommune.

Departementet mener at Øvre Russvik kraftverk ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for landskap, friluftsliv og biologisk mangfold eller andre interesser. Departementet legger også vekt på at en realisering av Øvre og Nedre Russvik kraftverk sammen vil utgjøre en god ressursutnyttelse av vassdraget.

Vassdraget har etter departementets oppfatning ingen store landskaps- eller naturverdier som vil berøres av redusert vannføring, men påpeker at det må fastsettes en minstevannføring som ivaretar livsgrunnlaget for vassdragstilknyttede organismer og elvas verdi som lokalt landskapselement.

For nærmere beskrivelse se linker