Milepæler

Slutten av tredje kvartal 2020: Hele vindparken i drift
Fjerde kvartal 2019: De første ni turbinene i drift
Juni 2019: Vindmøllene kommer til Narvik havn, lastes om og fraktes til Sørfjord. Montasjen starter.
September 2018: Hovedtransformator kommer
Mars 2018: Trinn 2 anleggsarbeidene starter (internveier, bygninger, fundamenter og kraftlinjer)
Mars 2018: Adkomstveier ferdig
Høsten 2017: Endelig investeringsbeslutning
Juni 2017: Anleggsarbeidene starter
Januar 2017: Salg av prosjektet til Fortum
November 2015: OED har gitt Nordkraft Vind konsesjon til Sørfjord Vindkraftverk med tilhørende nettilknytning.
Desember 2012: NVE tildelte Nordkraft Vind anleggskonsesjon for bygging og drift av anlegget. Vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet.
Oktober 2011: Konsesjonssøknad sendt til NVE
Sommeren 2009: Forhåndsmelding levert NVE

Nordkraft har fra før en del infrastruktur i Sørfjorden. Det største vannkraftverket i Nordkraft-konsernet, Sørfjord I, ligger i umiddelbar nærhet av vindkraftverket. Småkraftverket Sørfjord II ligger i vindparken.

Fare for iskast

Ved gitte kombinasjoner av temperatur, luftfuktighet og vindhastighet vil det kunne akkumuleres is på vindturbiner. Hvis denne isen faller av eller kastes av turbinen, vil den kunne utgjøre en fare for folk eller dyr som ferdes i nærheten av vindturbinene.

Det er lagt til rette for en «iskastfri» korridor gjennom konsesjonsområdet i tilknytning til Grenseleden. Slik turbinene er plassert vil store deler av eksisterende led være utenfor turbinenes «iskast-soner». Eksisterende led splitter seg ca midt i konsesjonsområdet. Det løpet som går lengst sør-vest vil bli berørt av disse «iskast-sonene». Løpet mot Sør-øst vil i sin helhet ligge utenfor disse sonene. Lengst nord i området vil den del av leden som går nært turbin 4 være innenfor «iskast-sonen» og her vil leden måtte merkes noe om. Det antas en «iskast-sone» på 207 m. Dette i henhold til den beregningsmetoden Ånstadblåheia vindkraftverk har fått aksept for å bruke hos NVE.

Ferdselsråd

  • Faren øker med nærhet til turbinene
  • Anbefalt sikkerhetsavstand er 300 meter
  • Vurder værforholdene: Det er størst risiko ved tåke og temperatur rundt 0 grader.
  • Skal du gå nær en vindturbin med is, gjør det med vinden i ryggen. Eventuelle isbiter vil drive medvinds.