Vinteren 2005/6 ble det inngått avtaler med grunneierne langs Ritaelva, Skogneselva, Rieppeelva og Stordalelva om utvikling av fire småkraftverk. Prosjektene utvikles i samarbeid med grunneierne. Nordkraft vil stå for planlegging, søknader, prosjektering og bygging av kraftverkene. Prosjektet er grunneiernes miljøvennlige alternativ til en større utbygging i området, og er basert på frivillige avtaler og deling av det overskudd som skapes i kraftverkene. Samarbeidet gjør det mulig for grunneierne å beholde en vesentlig del av verdiskapningen lokalt i Ullsfjord.


Sveingard kraftverk
Kraftverket skal utnytte 249 m fall mellom Stordalvatnet på kote 252 og Sveingard. I tillegg til tilsiget fra nedbørfeltet til Stordalvatnet, skal det overføres inntil 3 m3/s fra Sennedalelva. Vannet overføres via rør fra et inntak som blir liggende like nedstrøms Rieppeelva kraftverk. Stordalvatnet blir inntaksmagasin for kraftverket, og vil i perioder senkes inntil 1 m fra naturlig vannstand. Fra Stordalvatnet bores det en ca. 200 m lang tunnel gjennom fjellryggen mot sørøst retning Sveingard, og videre legges det 12-1300 m rør ned mot kraftstasjonen ved sjøen. Kraftverket får en effekt på ca. 6,5 MW og en maksimal vannføring på 3,0 m3/s.