Tokagjelet Kraftverk forventes å kunne produsere ~78 GWh per år. Kraftverket vil utnytte vannføringen i Steinsdalselvi i Kvam herad fra Longvotni og ned til kote 55 i Steinsdalen. Produksjonen fra Tokagjelet kraftverk til årlig kunne produsere fornybar energi tilsvarende årsforbruket til ca. 3800 husstander.

Tokagjelet kraftverk får inntak i Longvotni på Kvamskogen, 357 moh, og blir et elvekraftverk som utnytter tilsiget i det ca. 44 km2 nedbørfeltet til enhver tid. Inntaket bygges rett nord for utløpet av Longvotni, hvor det etableres en liten terskel og et lite inntaksmagasin. Longvotni vil ikke bli benyttet som reguleringsmagasin, og bruk av inntaksmagasinet vil bli begrenset til å sikre kraftverket stabil drift og for effektiv utnyttelse av lavvannføringer.

Fra inntaket vil vannveien gå i boret sjakt og sprengt tunnel ned til planlagt kraftstasjon, som blir liggende i fjell ca. på kote 55. Dette gir en brutto fallhøyde på 302 m. Det drives to tunneler fra området ved Neteland gård, én for adkomst til- og én for avløp fra kraftstasjonen. Kraftstasjonen får en maksimal slukeevne på ca. 10 m3/s med en turbineffekt på ca. 27 MW, og vil gjennomsnittlig produsere om lag ~78 GWh/år. Utbyggingen er foreløpig kostnadsberegnet til ca. 212 MNOK, eksklusive linje og tilknytning.