Storvann er hovedmagasinet og Nedstevann er inntaksmagasinet. Fra Storvann går vannet i en 1731 meter lang tunnel ned til Nedstevann. Herifra utnyttes fallhøyden, som er på opptil 220 meter. Vannet går gjennom en 3km lang driftstunnel med et tverrsnitt på 5,1m2, før det går ned mot stasjonen i en 380 meter lang stårforet trykksjakt. Kraftstasjonen ligger ved havets nivå, omtrent 60 meter inne i fjellet, på Millerjordnes ved Beisfjorden sør for Narvik. Håkvik kraftverk er tilknyttet Nordkraft nett på Millerjordnes.

Nedslagsfeltet til Håkvik kraftverk er på 68,5km2. Kraftstasjonen består av to vertikale Francisturbiner, den installerte effekten er 9,9MW og kraftverket produserer i snitt 41GWh/år.

Håkvik kraftverk har vært i drift siden 1954. I 2001-2002 ble den siste store moderniseringen gjennomført. Da ble både magnetisering, høyspentanlegg og kontrollanlegg byttet ut. Kraftverket fremstår i dag som et moderne anlegg rustet til å møte fremtiden.

Tekniske data
Magasinvolum Storvann47,1mill.m3
Magasinvolum Nedstevann0,9mill.m3
Nedlsagsfelt68,5km2
Fallhøyde218m-220,6m
Max slukeevne
Turtall750rpm
Ytelse generator9,98MVA
Spenning generator4500V

 

 

 

Håkvik power plant

Håkvik power plant has two reservoirs; Storvann and Nedstevann. Both are located in Håkvikdalen.

Storvann is the main reservoir and Nedstevann is the intake reservoir. The water goes through a 1731 meters long tunnel from Storvann to Nedstevann. From here the power plant utilizes the drop height which is up to 220 meters. The water passes through a 3km long operational tunnel with a cross section of 5,1m2 before it goes down toward the station in a 380 meter long penstock. The power station is located at sea level at Millerjordnes by Beisfjorden south of Narvik, about 60 meters inside the mountain.

The power station consists of two vertical Francis turbines. The installed capacity is 9,9MW and the average annual production is 41GWh.

Håkvik power plant has been in operation since 1954. The last major modernization was completed in 2001-2002. Both excitation, high voltage systems and control systems were replaced. The plant stands today as a modern facility equipped to face the future.

Tehcnical data
Reservoir volume Storvann47,1mill.m3
Reservoir volume Nedstevann0,9mill.m3
Catchment area68,5km2
Vertical drop218,1m-220,6m
Maximum absorption capacity
Speed750rpm
Generator output9,98MVA
Generator voltage4500V