Hesjeberg kraftverk utnytter et fall på 255 meter, fra kote 265 ned til kote 10. Inntaksdammen til Hesjeberg kraftverk er en fyllingsdam, og rørlengden ned til kraftstasjon er 1925 meter. Vannveien består av nedgravde rør med en dimmensjon på 1000 mm.

Hesjeberg kraftverk ble satt i drift våren 2016, og har en forventet kraftproduksjon på 14 GWh. Den forventede kraftproduksjonen tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk for ca 700 husstander. Kraftverket har en installert effekt på 6,14 MW.

Tekniske data
Minstevannslipp (sommer/vinter)250 l/s/ 40 l/s
Nedslagsfelt18,2 km2
Fallhøyde255 m
Max slukeevne2,69 m3/s
Turtall600 rpm
Ytelse generator6,93 MVA
Spenning generator6600 V

 

 

 

Hesjeberg power plant

Hesjeberg power plant is a small power plant in the municipality of Gratangen.

Hesjeberg power plant utilizes a drop of 255 meters. The intake dam is an embankment dam and the pipe length down to the power station is 1925 meters. The waterway consists of buried pipes.

Hesjeberg power plant was put into operation in the spring 2016 and has an expected production of 14 GWh. The expected electricity production corresponds to the average annual consumption of about 700 households. The power station has an installed capacity of 6,14 MW.

Technical data
Minimum water release (summer/winter)250 l/s/ 40 l/s
Catchment area18,2 km2
Vertical drop255 m
Maximum absorption capacity2,69 m3/s
Speed600 rpm
Generator output6,93 MVA
Generator voltage6600 V