Fra området rundt Lappviklemmen renner Lappvikelva vestover ca 900 meter og faller bratt ned lia før utløpet i Sør-Skjomen. Lappvikelva er en typisk vårflomelv med høy vannføring i perioden mai-juli. Kraftverket stenges vinterstid og rørgaten tømmes.

Lappvikelvas inntak består av en oppdemmet betongdam og elvas nedslagsfelt er på 12,1 km2. Kraftverket har en installert effekt på 2,645 MW og har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 5,9 GWh. Kraftverket er utrustet med en Peltonturbin på vertikal aksling og generatoren er en 3-fase synkrongenerator med vertikal aksling direkte koblet til Peltonturbinen.

Tekniske data
Minstevannslipp (hele året)20 l/s
Nedslagsfelt12,1 km2
Fallhøyde307,2 m
Max slukeevne1 m3/s
Turtall1000 rpm
Ytelse generator3,0 MVA
Spenning generator1000 V

 

 

 

Lappvikelva power plant

Lappvikelva culminates in the southeastern part of Sør-Skjomen. The plant is located about 3 km northeast of Skjombotn in the municipality of Narvik.

Lappvikelva runs about 900 meters westwards from the area around Lappviklemmen. Then the river falls steeply down the hillside before it disharges in Sør-Skjomen. Lappvikelva is a typical spring flood river with high flow in the period from May to July. The power plant closes in the wintertime and the pipeline is emptied.

The intake of the power plant consists of a pent-concrete dam. The power station has an installed capacity of 2,645 MW and has an average annual production of 5,9 GWh. The plant is equipped with a Pelton turbine in a vertical shaft, and the generator is one three-phase synchronous generator with a vertical shaft directly connected to the Pelton turbine.

Technical data
Minimum water release (all year)20 l/s
Catchment area12,1 km2
Vertical drop307,2 m
Maximum absorption capacity1 m3/s
Speed1000 rpm
Generator output3,0 MVA
Generator voltage1000 V