Kraftverket utnytter et fall i Innerelva på 83,5 meter over en strekning på ca 1200 meter. Både inntak og kraftverk ligger i bygda Leksvik. Inntaket ligger like nord for idrettsplassen og kraftstasjonen like nedenfor Krobua (Leksvik kirke).

Inntaket består av betongdam, og rørgaten er gravd ned på hele strekningen, med unntak av der rørgate krysser elv, der legges den på bro. Minstevannføring slippes forbi dammen til naturlig elveløp.

Røstad kraftverk består av to Francisturbiner på hhv 1,0MW og 1,8MW. Gjennomsnittlig årsproduksjon er på 8,0GWh.

Tekniske data
Minstevannslipp (hele året)130l/s
Nedslagsfelt43,1km2
Fallhøyde83,5m
Max slukeevne1,4m3/s+2,6m3/s
Turtall1000rpm/750rpm
Ytelse generator1,25MVA+2,0MVA
Spenning generator6600V/6600V

 

 

 

Røstad power plant

Røstad power plant is located in the village Leksvik in the municipality of Leksvik in Nord-Trøndelag.

The power plant utilizes a drop in Innerelva of 83,5 meters over a distance of approximately 1200 meters. Both intake and power station is located in the village Leksvik. The intake is located just north of the sports area and the power station just below Krobua (Leksvik church).

Røstad power plant consists of two Francis turbines at respectively 1,0MW and 1,8MW. The power plant has an average annual production of 8,0GWh.

Technical data
Minimum water release (all year)130l/s
Catchment area43,1km2
Vertical drop83,5m
Maximum absorption area1,4m/s+2,6m/s
Speed100rpm/750rpm
Generator output1,25MVA+2,0MVA
Generator voltage6600V/6600V