Sildvik kraftverk produserer hvert år omtrent 220GWh. Vannet samles i Sildvikvannet fra to overføringer. En fra vest med mindre beggeinntak, og en fra Hunddalen, hvor største del av nedslagsfeltet ligger. Nedslagsfeltet er totalt på litt over 100km2.

Sildvikvannet ble ved utbyggingen i 1982 regulert med steinfyllingsdam i Sildvikskaret. Oppdemmingen måler 550 meter i lengde og 35 meter i høyde. Ved høyeste regulerte stand inneholder magasinet 95 millioner m3 vann. Kjørt gjennom kraftverket gir det 142GWh.

I 2009 ble det foretatt en større modernisering av Sildvik kraftverk som innebar blant annet bytte av løpehjul og kontrollanelgg. Bildet viser det nye løpehjulet.

Tekniske data
Magasinvolum94,5mill.m3
Nedslagsfelt101,5km2
Fallhøyde620m-680m
Max slukeevne10,7m3/s
Turtall600rpm
Ytelse generator75MVA
Spenning generator10,5kV

 

 

 

Sildvik power plant

Sildvik power plant is a reservoir power plant with one reservoir.

The power plant utilizes the fall of up to 680 meters between Indre Sildvikvann and the power station at Rombaksfjorden. The power station is built 1200 meters inside the mountain. Sildvik power plant has an average annual production of 220GWh. The water gathered in Sildvikvannet comes from two transfers. One from west with smaller stream intake and one from Hunddalen, where most part of the catchment area is located. The catchment area is in total of just over 100km2.

At the development in 1982 Sildvikvannet was regulated with a rockfill. The containment measures 550 meters in length and 35 meters in height. At maximum regulated condition the reservoir includes a total of 95 million m3 of water. Runned through the plant this gives us 142GWh.

A major modernization of Sildvik power plant was carried out in 2009. Both the impeller and the control systems were replaced. The new impeller is shown in the pictures.

Technical data
Reservoir volume94,9mill.m3
Catchment area101,5km2
Vertical drop620m-680m
Maximum absorption capacity10,7m3/s
Speed600rpm
Generator output75MVA
Generator voltage10,5kV