Sørfjord II utnytter fallet mellom de to magasinene Kjerringvatn og Brynvatn i reguleringsområdet til Sørfjord kraftverk. Kraftstasjonen ligger meget vanskelig tilgjengelig i fjellsiden ved Brynvatn, 520 moh. Det går vei til Brynvatnet, men ikke helt frem til kraftstasjonen. På sommeren benyttes båt, mens man på vinteren er avhengig av snøscooter.

Inntaket til Sørfjord II ligger i reguleringsmagasinet Kjerringvatn, med en total reguleringshøyde på 14,5 meter. Vannveien er sprengt i fjell, med en tappeluke for forbitapping, en inntaks/revisjonsluke, samt trykksjakt til kraftstasjonen. Tunnelens lengde er på 410 meter.

Sørfjord II fungerer som en flommaskin, og den kjøres lite i vinterhalvåret. I de største smelteperiodene må det slippes vann forbi stasjonen i tillegg til full produksjon, da overløpet fra Kjerringvatn ikke renner ned til Brynvatn.

Sørfjord II er utrustet med en horisontalt oppstilt Francisturbin på 4MW og har en 3-fase asynkrongenerator. Sørfjord II er tilknyttet sørfjord kraftverk.

Tekniske data
Magasinvolum Kjerringvatn5,2mill.m3
Nedslagsfelt40km2
Fallhøyde46,0m-61,5m
Max slukeevne
Turtall428,6rpm
Ytelse generator4,5MVA
Spenning generator6600V

 

 

 

Sørfjord II

Sørfjord II is located in Tysfjord in the county of Nordland.

The power plant utilizes the drop between the two reservoirs Kjerringvatn and Brynvatn. The reservoirs lies within the regulated area of Sørfjord power plant. The power station is very difficult to obtain as it lies in the mountainside at Brynvatn 520 meters above sealevel. You can drive by car to Brynvatn, but not all the way to the station. In the summertime boat will be used, while in the winter you depend on snowmobile.

The intake of Sørfjord II is in the regulated reservoir Kjerringvatn. The waterway goes through the mountain and has a drain hatch, an input/auditing hatch and a penstock to the power station. Tunnel length is 410 meters.

Sørfjord II acts as a flood machine, and it runs low in the winter. The power plant is equipped with a horizontally aligned Francis turbine at 4MW and a 3-phase asynchronous generator. Sørfjord II is connected to Sørfjord power plant.

Technical data
Reservoir volume Kjerringvatn5,2mill.m3
Catchment area40km2
Vertical drop46m-61,5m
Maximum absorption capacity
Speed428,6rpm
Generator output4,5MVA
Generator voltage6600V