Tysfjord kraftverk utnytter fallet på opptil 515 meter mellom Brynvatn og kraftstasjonen. Stasjonen ligger 400 meter inne i fjellet ved Sørfjorden. Brynvatn er både hovedmagasin og inntaksmagasin, og er regulert med 80 meter ved en 185 meter bred og 31 meter høy steinfyllingsdal.

Sørfjord kraftverk ble satt i drift i 1983, og er Nordkrafts største. Ved høyeste regulerte vannstand inneholder magasinet 72,5 millioner m3 vann. kjørt gjennom kraftverket vil det gi 90GWh. I 1997 ble Gammelofvatn regulert med en tappeventil til eksisterende tunnelsystem mot Brynvatn. Gammelofvatn er et toårsmagasin som tappes om vinteren.

Sørfjord kraftverk er utrustet med en Francisturbin. Turbinhjul ble byttet i 2003, og førte til en effektøkning. I dag er installert effekt på 68MW. Kraftverket har en gjennomsnittlig årsproduksjon på ca 280GWh.

I Austerdalselva, vassdraget fra Brynvatn, er det konsesjonspålagt minstevannsføring og det slippes lokkeflommer tre ganger i året. Dette for å bedre muligheten for oppgang av fisk i øvre del av elva, som spesielt er berørt av utbyggingen. Det er også bygget laksetrapp i nedre deler av vassdraget fra Brynvatn.

Nordkraft har konsesjon til å bygge Sørfjord vindpark i samme område.

Tekniske data
Magasinvolum Kjerringvatn5,2mill.m3
Magasinvolum Brynvatn75mill.m3
Nedslagsfelt108km2
Fallhøyde435m-515m
Max slukeevne15m3/s
turtall750rpm
Ytelse generator82,5MVA
Spenning generator10,5kV

 

 

 

Sørfjord power plant

Sørfjord power plant is located trackless at the head of Sørfjorden, about 20km by boat from Kjøpsvik. Kjøpsvik lies in the municipality of Tysfjord.

Sørfjord power plant exploit the drop between Brynvatn and the power station, which is 400 meters inside the mountain at Sørfjorden. The drop is of up to 515 meters. Brynvatn is both the main- and intake resevoir. Brynvatn is regulated by a 185 meters wide and 31 meters high rockfill.

Sørfjord power plant was put into operation in 1983. The power plant is Nordkrafts biggest one. At the highest regulated water level the reservoir contains 72,5 million m3 of water. Runned through the plant it will produce 90GWh.

The power plant is equipped with a Francis turbine. The turbine wheels was replaced in 2003 which led to a power increase. Installed capacity is 68MW. The power plant has an average annual production of approximately 280GWh.

Nordkraft has license to build Sørfjord wind farm in the same area as the power plant.

Technical data
Reservoir volume Kjerringvatn5,2mill.m3
Reservoir volume Brynvatn75mill.m3
Catchment area108km2
Vertical drop435m-515m
Maximum absorption capacity15m3/s
Speed750rpm
Generator output82,5MVA
Generator voltage10,5kV