USIKKER IS: Vær varsom ved ferdsel på Langvotnevatnet i vinter, da det kan være usikker is. Farlige sprekker kan være dekket av snølag. Ved inntaket er isen svært usikker.

Kraftverket utnytter vannføringen i Steinsdalselvi i Kvam herad fra Longvotni og ned til kote 55 i Steinsdalen. Produksjonen fra Tokagjelet kraftverk produserer fornybar energi tilsvarende årsforbruket til ca. 3800 husstander.

Tokagjelet kraftverk med inntak i Longvotni på Kvamskogen, 357 moh, er et elvekraftverk som utnytter tilsiget i det ca. 44 km2 nedbørfeltet. Inntaket er rett nord for utløpet av Longvotni, hvor det er etablert en liten terskel og et inntak. Longvotni vil ikke bli benyttet som reguleringsmagasin, og bruk av inntaksmagasinet er begrenset til å sikre kraftverket stabil drift og for effektiv utnyttelse av lavvannføringer.

Fra inntaket går vannveien i boret sjakt og tunnel ned til kraftstasjonen på kote 55. Dette gir en brutto fallhøyde på 302 m. Kraftstasjonen har en maksimal slukeevne på ca. 10 m3/s med en turbineffekt på ca. 27 MW, og produserer 75,6 GWh/år.