Fra Hammervatnet renner Virakelva nedover i 2,5 km før utløpet i Ofotfjorden. Vassdraget har en midlere vannføring på 0,64m3/s.

Virakelva kraftverk utnytter et fall på 323 meter. Anlegget er et rent elvekraftverk som reguleres etter vannstand i inntaksdam. Inntaket består av betongdam. Rørgaten på Virak tømmes i vinterhalvåret, da tilsiget er for lite til å kjøre kraftverket.

Virakelva kraftverk er utrustet med en Peltonturbin på vertikal aksling. Generatoren er en 3-fase synkrongenerator med vertikal aksling direkte koblet til Peltonturbinen. Kraftverket har en installert effekt på 5MW. Gjennomsnittlig årsproduksjon er på 10,8 GWh, noe som tilsvarer strøm til ca 600 husstander.

Tekniske data
Minstevannslipp (hele året)60l/s
Nedslagsfelt15,6km2
Fallhøyde323m
Max slukeevne1,85m3/s
Turtall750rpm
Ytelse generator5,5MVA
Spenning generator6600V

 

 

 

Virakelva power plant

Virakelva power plant is located on the south side of Ofotfjorden in the municipality of Narvik in Nordland.

Virakelva flows 2,5 km down from Hammervatnet to Ofotfjorden and is a pure riverine power plant regulated by water level. The power plant utilizes a drop of 323 meters and the waterway has an average water flow of 0,64m3/s. The pipeline at Virak is emtied in the winter time, when the inflow is insufficient to run the power plant.

Virakelva power plant is equipped with a Pelton wheel on a vertical shaft and the generator is a three-phase synchronous generator with vertical shaft directly coupled to the Pelton wheel. The power station has an installed capacity of 5MW. The average annual production is 10,8GWh.

Technical data
Minimum water release (all year)60l/s
Catchment area15,6km2
Vertical drop323m
Maximum absorption capacity1,85m3/s
Speed750rpm
Generator output5,5MVA
Generator voltage6600V