Ettersom det sjelden er et enkelt svar på et slikt spørsmål, må vi først gå inn på hva som påvirker strømprisen.

1. Hvorfor er strømprisene så høye akkurat nå?

Kraftmarkedet i Norden har ulike forhold som setter prisene. Kraftmarkedet består av ulike teknologier, både vannkraft, vindkraft, kjernekraft og fossile kraftkilder (i hovedsak kull og gass). Utover våren og sommeren har mange av disse økt prisene, og begrenset ressurssituasjonen. Olje-, kull- og gasspris har steget det siste halve året, noe som slår inn i markedet. CO2-kvotemarkedet som skal bidra til «det grønne skiftet» har fått innstramminger som gjør at kostnadene med å forurense stiger. I tillegg til dette har hydrologien i Norden gitt oss et svært tørt år så langt (tørr vinter i nord, svært tørr sommer i sør).

Alle disse tingene har medvirket til en gradvis økning av strømprisene fra vinteren og frem til nå.

Om kraftsituasjonen i Norge (regjeringen.no, 13.8.2018)

Les mer om kraftmarkedet hos Energi Norge

2. Hvor høye kan strømprisene bli til vinteren?

De kan bli høye, om de driverne nevnt over fortsetter å presse oppover. Det vil si fortsatt økning i kullpris, CO2-pris og tørt vær. Om noen av disse derimot begynner å gå nedover, eller været skulle skifte til våtere vil prisene kunne falle. Fremtidsmarkedet for strøm priser vinteren omtrent på samme nivå som vi har nå, dvs. 45-50 øre/kWh.

I media snakkes det mye om strømprisene. Her må det presiseres at det ofte er selve strømprisen det snakkes om. Strømregningen du får fra din kraftleverandør består av tre deler; strøm, nettleie og avgifter. 

3. Hvorfor tappes magasinene nå hvis det forventes høye priser til vinteren?

Fremtidsmarkedet priser ikke vinteren høyere enn de prisene vi har i dag. Om vi forventet høyere priser senere, ville vi spart mest mulig vann til de tidspunktene. I tillegg er det slik at vi normalt sett har tre våte måneder foran oss. I fremtidsmarkedet forventes oktober vesentlig lavere enn dagens pris. Dette gjør at vi skaper plass nok i magasinene for å benytte de lavere prisene senere i høst for å fylle opp til vinteren. Det er jo slik at det kan hende det blir en tørr høst, som gjør at dette bildet blir annerledes. I våre beregninger legger vi alltid normalt vær til grunn, og vi justerer våre produksjonsplaner hver eneste dag.

4. Hvorfor eksporteres strøm når prisene er så høye som nå?

Når Nordkraft selger strøm går den inn på den felles nordiske kraftbørsen. Her tar ikke vi stilling til hvor og hvilken vei strømmen tar, den går rett og slett dit etterspørselen er. Norge har i normale år kraftoverskudd, og i tørrår kraftunderskudd. Det felles nordiske kraftmarkedet gir oss dermed redusert risiko for knapphet, men vi eksporterer strøm i de fleste år. Vår region er en overskuddsregion, og Nordkraft synes vi burde videreforedle mer av denne krafta lokalt. Dette fordi det gir lokal grønn verdiskaping, og ikke minst fordi det reduserer overføringstap i nettet. 

5. Er det kun overskudd og «profitt» som styrer kjøringen av kraftverk og regulering av magasiner?

Nordkraft er en bedrift som gjennom sin virksomhet søker å gi størst mulig overskudd for sine eiere. Dette gjør at vi har økonomiske hensikter med det vi gjør. Samtidig har vi strenge retningslinjer gitt av NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gjennom konsesjoner og manøvreringsreglement å forholde oss til. Disse retningslinjene er vanligvis gitt av høyeste (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV) i magasinene, samt minstevannsføringer, og i noen tilfeller tapperestriksjoner. Disse retningslinjene holder vi oss innenfor i vår regulering.

I tillegg har vi den største respekt for naturen, og de konsekvenser vår virksomhet har, både på økosystemer men også visuelt. Vi synes heller ikke nedtappede vannmagasiner er spesielt vakkert, men samtidig vet vi å sette pris på en fantastisk fornybar energiressurs, som attpåtil kan lagres og benyttes når den trengs som mest. Det er ingen motsetning mellom vårt ønske om å produsere på høyeste pris, og samfunnets behov for kraft. De høyeste prisene er alltid når behovet er størst.

6. Hvorfor tappes Nygårdsvann, Trollvann og Sirkelvann nå?

Disse tre magasinene er de vi oftest får negative tilbakemeldinger om våre reguleringer på. Dette har nok sin årsak i at mange ser de langs E10, og at det er mange hytter rundt disse vannene. I de fleste tilfeller ønsker vi å holde disse vannene høyest mulig, da de er inntaksmagasiner for hhv Nygård og Sirkelvann kraftverk.

I tillegg vet vi at det har høy betydning for brukere av området at de holder seg nærmest mulig fullt. Jernvannet som ligger oppstrøms disse er et mye større magasin, og vi kan fylle alle de tre vannene helt fulle ved å tappe derfra. Vi ønsker ikke tappe mer derfra nå, da vi skal ha også Jernvann fullt før vinteren.

I forrige uke sto vi ovenfor en fallende priskurve og økende nedbørsprognose de nærmeste dagene/ukene. Dette gjør at vi kjører Nygård kraftverk for å utnytte de høye prisene, samtidig som vi vil skape plass til forventet nedbør i disse tre magasinene. Vi tenker oss alltid nøye om før vi gjør slike reguleringer, og gjør det selvfølgelig innenfor magasinenes konsesjoner og retningslinjer.