Storvatnet kan bli fylt opp to måneder tidligere – allerede i juli. For å få til det må det overføres mer vann til dalen og
innføre tapperestriksjoner på sommeren. Dette skal snart avgjøres av nasjonale myndigheter. De som vil påvirke dette, bør nå være aktive.

Innspill fra lokale interesser

Det har vært produsert vannkraft i Håkvikdalen i 99 år. Dagens kraftverk stammer fra 1954. Det har gitt sårt tiltrengt strøm, men også misnøye med nedtapping. Etter innspill fra lokale interesseorganisasjoner, tok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opp vilkårene for regulering av vassdraget til ny vurdering i 1995. Tidligere oppfylling av Storvatnet var da det viktigste motivet. For å imøtekomme dette har Nordkraft Produksjon (NK-P) sett at overføring av deler av Tverrelva er mest effektivt for å få dette til. Tverrelva renner i dag i sin helhet ned til Skamdalsvatnet på Beisfjordsida.

Grundige utredninger

NVE behandlet forhåndsmeldinga fra NK-P og høringsinnspillene til denne, og fastsatte et program for utredninger av saken i 2008. Utredningene er ferdige og vi har søkt konsesjon om å få gjennomføre overføring av vann fra Tverrelva.

Fordeler

Tiltaket gir klare fordeler, men også ulemper. Vi mener fordelene er klart større enn ulempene, og at ulempene kan bøtes på, slik at de blir mindre. Den viktigste fordelen er forbedret naturlandskap i Håkvikdalen gjennom tidligere oppfylling av Storvatnet. Tiltaket vil
også gi en betydelig økning av ny fornybar energi – mer enn ei fordobling av dagens produksjon. Det regnes dessuten som en fordel å utnytte allerede utbygde anlegg bedre, framfor å bygge helt nye. Dette mener både nasjonale myndigheter og f eks Naturvernforbundet.

I tillegg til klimagevinsten har vi beregnet at investeringa på ca 220 mill kr gir 100 årsverk med ringvirkninger i anleggsfasen. Erfaringstall viser at 40-50 % av dette går til lokale og regionale aktører. I driftsfasen vil Narvik kommune få 2,5 – 3 mill kr i økte skatter og avgifter årlig. Dette er midler som kan brukes til mer velferdstjenester i kommunen.

Ulemper

Den største ulempen er mindre vann til Skamdalen og Beisfjordvassdraget. Fossen blir mindre, og det betyr noe for folks oppfatning av landskapet. Produksjonen av laksefisk vil kunne bli noe redusert. Litt høyere temperatur i Skamdalselva og Lakseelva og at elvene blir litt mindre strie, vil kunne virke positivt. På Beisfjordsida er pålegg om minstevannsføring et konkret tiltak for å redusere ulempene. Det samme er krav om at fiskens vandringshindre ikke skal forverres. Vandringsmulighetene for laks vil da kunne opprettholdes som i dag, også forbi laksetrappa.

I Håkvikdalen skal bl a forlengelse av Håkvikdalsveien forbi Sjursheim skje på mest mulig skånsom måte. Samtidig vil en forbedret vei med asfalt kunne oppleves som en fordel på denne gjørmeutsatte veien.

Søk kunnskap og delta

Alt dette og mye mer finnes det kunnskap om i vår konsesjonssøknad, alle fagutredningene, egen brosjyre m m. Dette kan alle finne på vår hjemmeside. Nordkraft Produksjon håper flest mulig som er interesserte, kan sette seg inn i dette, delta på NVEs folkemøte og påvirke i høringsrunden som er i gang. Hva er fordelene, hva er ulempene og hva veier tyngst? Det er dette myndighetene skal avgjøre. Møt opp 18.oktober.