Det er valgt å etablere fjellbolter ved å fjerne øverste del av overløpsdammen, for så å bore gjennom dammen og ned i fjell. Når fjellboltene er på plass, støpes en ny
kappe i betong over eksisterende dam for å sikre en tett konstruksjon.

Eksisterende lave overløpsterskel i sone 2 vurderes fornyet. Fornying av denne innebærer å meisle bort hele terskelen og bygge den opp i sin helhet. Beslutning
om denne terskelen skal fornyes vil bli gjort på et senere tidspunkt. Betongen som meisles bort er tenkt deponert inne i magasinet.

Tiltaket vil tilfredsstille de tekniske krav som er hjemlet i Damsikkerhetsforskriften av 1.1.2010.

Forventet anleggsstart er i mars 2015, og antatt byggetid er tre måneder. Arbeidet er godkjent av NVE.

Boring og sprenging vil medføre en del støy, og vi beklager ulempene dette vil medføre for de nærmeste hytteeierne og andre som ferdes i området.