Statkraft fikk konsesjon til utbygging av Kobbelv kraftverk i 1983 og til Svartisen kraftverk i 1987. I den forbindelse tilbød Stortinget Nordland fylkeskommune medeiendomsrett i disse kraftanleggene på henholdsvis 35 og 30 prosent. Kraftverkene ble satt i drift i 1987 og 1993.

På initiativ fra fylkeskommunen ble Nordlandskraft opprettet i 1987. Formålet var å fordele og forvalte kraftressursene som ble tilgjengelig for fylkeskommunen gjennom medeiendomsrettene i Kobbelv, Svartisen og eventuelle andre kraftverk fylkeskommunen måtte få tildelt medeiendomsrett i. De regionale kraftselskapene Nordkraft og Helgeland Kraftlag ble etter hvert aksjonærer, da fylkeskommunen hadde en målsetting om at kraftselskapene i fylket skulle delta som eiere.

Langsiktig leieavtale inngått for å finansiere Svartisen-andelen

For å håndtere finansieringen av medeiendomsrettene i Kobbelv og Svartisen utarbeidet partene i fellesskap en løsning i 1998 hvor en langsiktig leieavtale ble inngått med en tidsbegrensning på 55 år. Det var imidlertid allerede da uenighet om hvem som skulle ha disposisjonsretten i Svartisen etter utleieperiodens utløp.

Den juridiske problemstillingen

Bakgrunnen for at denne saken blir tatt opp nå, er at fylkeskommunen for ett år siden ønsket å oppløse Nordlandskraft i 2016, når lånene som ble tatt opp for å finansiere medeiendomsretten i Kobbelv kraftverk i 1987 er innfridd. Nordkraft mener at de etter Aksjonæravtalen fortsatt har rettigheter i Svartisen kraftverk når leieavtalen utløper i 2053. Det er ikke omstridt at medeiendomsretten i Kobbelv kraftverk er endelig overdratt til Nordkraft.

Medeiendomsretten i Svartisen utgjør 600 GWh per år. Leieavtalen som ble inngått i 1998 utløper i 2053. Spørsmålet er om rettighetene da faller tilbake til fylkeskommunen eller om de må legges inn i Nordlandskraft, der Nordkraft og fylkeskommunen eier 50 prosent hver. Dette beror på en tolkning av aksjonæravtalen og om det da leieavtalen ble inngått, var avklart eller uavklart hvem som skulle ha rettighetene ved leieavtalens utløp. Dette er den juridiske problemstillingen.

Til sammenligning med de 600 GWh som medeiendomsretten i Svartisen utgjør, produserer Nordkrafts største kraftverk i dag, Sørfjord i Tysfjord, 260 GWh per år.

 

Tidslinje

Flere av selskapene har byttet navn i perioden. For ordens skyld er dagens navn brukt på alle selskapene.

1987: Nordkraft og Helgelandskraft blir aksjonærer i Nordlandskraft ved siden av Nordland Fylkeskommune. Aksjonæravtale inngås. Nordkraft og Helgelandskraft tildeles 50 % hver av Fylkeskommunens medeiendomskraft fra Kobbelv mot å dekke en tilsvarende andel av kostnadene til erverv og forvalting av medeiendomsretten. Uttakskontraktene blir formelt inngått med Nordlandskraft. Medeiendomsretten i Kobbelv finansieres ved et lån på 960 000 000 NOK som Fylkeskommunen garanterer for.
1987: Statkraft får reguleringskonsesjon til utbygging av Svartisen kraftverk. Stortinget tilbyr Fylkeskommunen 30 prosent medeierandel i utbyggingen
1988:  Salten Kraftsamband blir tatt opp som aksjonær i Nordlandskraft.
1992: Troms Kraft overtar Helgelandskrafts rettigheter og forpliktelser i Kobbelv
1995: Salten Kraftsamband trekker seg ut av Nordlandskraft
1998: Fylkestinget vedtar å tiltre medeiendomsretten i Svartisen kraftverk
1995-96: Forhandlinger med Statkraft om pris for medeiendomsretten fører ikke fram
1997: Voldgiftrettens avgjørelse om pris foreligger. Fylkestinget vedtar å tiltre medeiendomsretten i Svartisen kraftverk.
1998: Aksjonærene i Nordlandskraft ser det som vanskelig å påta seg de finansielle forpliktelser det vil medføre å ta imot kraften fra Svartisen. Partene utarbeider i fellesskap en løsning der det inngås en langsiktig leieavtale med Eastern Norge AS og Lunds Energi Norge AB. Den langsiktige leieavtalen gjelder også Kobbelv kraftverk.
1999: Helgelandskraft trekker seg ut av Nordlandskraft. Nordkraft bruker sin forkjøpsrett, og eierforholdet er etter dette Nordkraft og Fylkeskommunen 37,5 % hver, og Troms Kraft 25 %. Troms Kraft overdrar sine aksjer i Nordlandskraft til Fylkeskommunen. Nordkraft bruker igjen sin forkjøpsrett, og eierforholdet er etter dette 50/50 mellom Nordkraft og Fylkeskommunen.
2003: Avtalen mellom Eastern Norge Kobbelv AS om disponering av Nordkrafts andel av Kobbelv-kraften blir terminert. Disposisjonsretten til denne går tilbake til Nordkraft, som nå disponerer 87 % av Fylkeskommunens gjenværende medeiendomsrett. Lunds Energi Norge AB disponerer 13 % frem til 2053.
2013: Fylkeskommunen foreslår å vedtektsfeste at Nordlandskraft skal avvikles når de siste lånene innfris i 2016. Disse betjenes av Nordkraft ved det vederlag som betales Nordlandskraft for uttaksretten i Kobbelv. Nordkraft motsetter seg dette under henvisning til at selskapet er uenig i at Nordlandskraft ikke vil ha noen funksjoner etter 2016, og viser til at det følger av Aksjonæravtalen at Fylkeskommunen er forpliktet til å overføre rettighetene i Svartisen til Nordlandskraft når dagens leieavtaler utløper.
2014: Fylkeskommunen stevner Nordkraft for retten
2016: Lånene som ble tatt opp til finansiering av Fylkeskommunens medeiendomsrett til Kobbelv innfris.
2053: Leieavtalen med Lunds Energi Norge om Kobbelv utløper. Etter dette vil Nordkraft disponere Kobbelv-kraften i sin helhet i henhold til uttaksavtalen fra 1987.
2053: Leieavtalen med Lunds Energi Norge AB og Eastern Norge AS om Svartisen-kraften utløper. Rettighetene føres tilbake til Fylkeskommunen eller Nordlandskraft.