Nord-Norge har kraftpriser som tidvis ligger på 50 % av det man får andre steder i landet. Og tilgangen på ren energi er unik internasjonalt. Nord-Norge byr på muligheter vi bare kan drømme om, med hundre prosent fornybar energi.

Når det kombineres med lave temperaturer, som er naturlig kjølende, kvalitets-infrastruktur og nærhet til viktige råvarer, som jern, gis et fortrinn for industrien som er fremtidsrettet, forteller Frantzen.

Geografisk sentralt, i et globalt perspektiv

Behovet er det samme for både nasjonal og internasjonal industri, rimelig og fornybar energi. Nær de store markedene. Samtidig gir utnyttelse av fornybar elektrisitet en verdiskapning gjennom videreforedling av den råvaren som strømmen er.

Nordkraft har vurdert aktuelle områder for etableringer og valgt å satse på de som har best mulig potensial, totalt sett. Her er det inngått avtaler med grunneiere før videre prosess starter.

– Vi har positiv dialog med alle grunneiere som vi har avtaler med. Det samme gjelder i de respektive kommunene på alle våre siter, sier Frantzen.

Batterifabrikk i Narvik

– Vi er også fornøyd med at Nordkraft har inngått et samarbeid med Stolt-Nielsen Holding om å realisere en stor batterifabrikk på en av sitene våre i Narvik, forteller konsernsjefen. Salget av elbiler i Europa vokser. Det gjør at produksjonen av bilbatterier må økes årlig frem til 2030 med over 20 ganger dagens  produksjonskapasitet.

Både bilkjøpere og samfunn forventer at produksjonen skjer i nærheten av markedene for å redusere utslipp til transport, og at produksjonen benytter fornybar energi.

God distriktspolitikk

Frantzen poengterer at det er bra for Norge om produksjonen i det grønne skiftet skapes i distriktene.
Dette gir mange arbeidsplasser i nord. Og Norge har den unike kombinasjonen av høy kompetanse og behov for arbeidskraft i distriktene, som denne typen industri krever. 

Digital industri i kraftig vekst 

Datasentrene, lagring osv. vil også få gunstige rammebetingelser ved plasseringene vi tilbyr i Nord-Norge, forteller Frantzen. Klimaet med lave temperaturer, gir en «gratis» gevinst i forhold til kjølebehovet, sammenlignet med tilsvarende industri på andre breddegrader. 

Hydrogenproduksjon har også gode vilkår i Nord-Norge. Hydrogen vil i tillegg til et internasjonalt behov, få et stort lokalt marked i nordområdene. Hvor blant annet ferger skal gå på hydrogen som energikilde. Hydrogen er også mulig å lagre som energi fra strømnettet når dette ikke kan selges direkte. EUs krav til «grønt» hydrogen, vil dessuten gi god pris når hydrogenet skal selges. 

Kontakt oss – vi har sikret de beste plasseringene for kraftkrevende industri i fremtiden, avslutter konsernsjefen i Nordkraft, Eirik Frantzen.