- Dette er en god dag for vindkraftsatsinga i Vesterålen. Vi girer opp tempoet for Ånstadblåheia. Det forteller adm. dir. i Vesterålskraft, Halvard Pettersen.

Dette gjøres nå gjennom en avtale mellom Vesterålskraft, Vesterålskraft Produksjon, Vesterålskraft Vind og Nordkraft Vind. 

Godt samarbeid i flere år

-Vesterålkraft og Nordkraft Vind har i flere år arbeidet med prosjektet Ånstadblåheia vindpark. Ansatte fra begge selskapene har vært involvert i prosjektet. Partnerne har eid 50 prosent hver av Vesterålskraft Vind, og har god erfaring med å samarbeide tett. Nå intensiveres satsinga for å kunne prosjektere og legge fram forslag til investeringsbeslutning ved årsskiftet 2013-2014. Dette krever langt mer ressurser enn til nå, i form av mer kapital og flere folk, utdyper Halvard Pettersen.  

Større økonomisk løfteevne

Nordkraft Vind skyter inn mer kapital og øker sin eierandel til 90 prosent. Vesterålskraft Vind får også tilført kapital ved å selge småkraftprosjektet Tverrelva til Vesterålskraft Produksjon. Totalt får Vesterålskraft Vind dermed større økonomisk løfteevne til å kunne realisere Ånstadblåheia. Kapasitet og kompetanse kommer gjennom etableringa av en prosjektgruppe med flere deltakere. Ifølge Halvard Pettersen er det helt naturlig at Nordkraft Vind bidrar tyngre i denne fasen. – De har allerede erfaring med utbygging og drift av Nygårdsfjellet vindpark i Narvik kommune.  

Tar med erfaringer 

- Nordkraft Vind er svært fornøyd med avtalen som nå er undertegnet. Den gir oss styrke og fullt fokus til å bygge den første vindparken i Vesterålen, sier adm. dir. Tore Wiik. - Det er veldig bra at vi kan videreføre det gode samarbeidet med Vesterålskraft, som også fortsetter som eier. Da vi bygde ut Nygårdsfjellet, hadde vi drahjelp av vår daværende medeier - danske Dong Energy. Det er gode erfaringer, som vi tar med oss nå. 

- Det er en god avtale for vindkraftsatsinga, avslutter Pettersen og Wiik. Samtidig spisser Vesterålskraft sin satsing på småkraft.

Fakta 

1) Ånstadblåheia vindpark

Ånstadblåheia vindpark er et prosjekt i Sortland kommune. Vindparken tenkes lokalisert på Ånstadblåheia ca 5 km utenfor Sortland sentrum. Den er planlagt med inntil 16 vindmøller med samlet installert effekt på opptil 50 MW og en forventet årsproduksjon på ca 120 GWh. Det vil kunne produsere energi til over 6 000 husstander og øke Vesterålens egen produksjon og dermed forsyningssikkerheten vesentlig i regionen. Prosjektet ble tildelt anleggskonsesjon for bygging og drift av vindparken av NVE 25. mai 2012. Konsesjonen fra NVE er påklaget, men det forventes at klagesaken blir avgjort hos OED i løpet av 2013. Vesterålskraft Vind planlegger å bruke 2013 til prosjektering, fram til investeringsbeslutning ved årsskiftet 2013-2014. Dette vil være avhengig av at konsesjonsvedtaket fra NVE blir stadfestet av OED. Anleggsstart vil da tidligst kunne være våren 2014, med ferdigstillelse og drift fra høsten 2015.  

2) Tverrelva småkraftprosjekt

Vesterålskraft Vind eier i dag småkraftprosjektet Tverrelva i Kvæfjord og Sortland kommuner i Troms og Nordland fylker. Det er søkt om konsesjon etter energiloven og vannressursloven for tiltaket, som nå ligger til behandling etter høring hos NVE. Vesterålskraft Produksjon kjøper prosjektet fra Vesterålskraft Vind.