Det mest alvorlige er driftsresultatet på minus 99,4 mill kr. Årsaken til dette er lave inntekter (strømpris), dårlig effektivitet og høye kostnader. Nedskrivning av eiendeler har belastet årsregnskapet 2013 med 108,3 mill kr og netto finanskostnader (renter og avdrag) utgjorde 42,2 mill kr. Regnskapene både for 2012 og 2013 er sterkt preget av tapene og nedskrivingene for småkraftsatsinga i datterselskapet Fjellkraft.

Fortsatt behov for omstilling

Resultatet for 2013 er ikke bra. Når det gjelder 2014 og utsiktene framover, tilsier svake markedspriser på kraft de nærmeste årene at tendensen holder seg noen år til. Det vil i 2014 også bli gjort nedskrivninger i forbindelse med Fjellkraft. Kostnadsnivået er fortsatt for høyt, finanskostnadene har steget og arbeidsgiveravgiften vil øke fra 1. juli 2014. Arbeidet med omstilling vil derfor fortsette etter de målene som er satt for dette. Det viktigste er å fortsette å få ned kostnadene. Effekten av innsparingstiltakene ser ut til å gi en forbedring på 30 mill kr i 2014. Full helårseffekt på omtrent 50 mill kr forventer vi kommer i 2015.

Utbytte

Det var med utgangspunkt i aksjonæravtalen avtalt et utbytte til eierne på til sammen 80 mill kr for 2013. Som følge av de svake resultatene i 2012 og 2013, anbefaler styret at bare halvparten av dette – 40 mill kr – utbetales. Eierne er videre blitt enige om en felles utbyttepolitikk.  Utbytte skal være null inntil selskapet har oppnådd en soliditet (egenkapitalandel) på 30 prosent. Fra det øyeblikket skal 75 prosent av resultatet betales som utbytte til eierne.