Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,6 %. Det er spesielt konsernets inntekter fra prosjektutvikling og kraftproduksjon som er årsaken til økningen.

- Vannkraftens fleksibilitet og magasinkapasitet gjør det mulig å optimalisere kraftproduksjonen basert på hydrologiske forhold og kraftpriser. Gjennom god drift av anleggene og produksjonsoptimering oppnådde vi i 2022 i gjennomsnitt 32 prosent bedre spotpris på magasinkraft enn NO4-prisen, forklarer Eirik Frantzen, administrerende direktør i konsernet.

Vekst gjør konsernet mindre sårbart

Konsernet har hatt sterk vekst de siste årene innen nettvirksomhet, operatørskap og prosjektutvikling. 

- Etter fusjon med Trollfjord og Andøy Energi i 2022 har Nordkraft en nettkapital på 1,7 milliarder. Veksten gjør Nordkraft mindre sårbar for resultatsvingninger som følge av volatile kraftpriser og endringer i rammevilkår, samt at vi står bedre rustet til å møte økende krav til forsyningssikkerhet og effektivitet, sier han.

Utbytte 

Styret i Nordkraft gjorde forrige uke sin innstilling til utbytte, 116 932 000 kroner. Utbyttet fordeles på eierne ut fra eierandel. Etter fjorårets fusjon har Nordkraft følgende eiere: Hålogaland Kraft Holding AS (37,62 %), Narvik kommune (35,60 %), Jämtkraft AB (19,93 %), Trollfjord AS (4,40 %) og Andøy Energi Holding AS (2,45 %). Tre av eierne er selskaper eid av kommuner i regionen. Det er Generalforsamlingen som vedtar utbytte. Dette skjer 22. juni.

Endring i sektor påvirker resultat

Rammevilkårene for kraftbransjen er i endring. Energikrise på kontinentet påvirker konsernets drift. 

- Betydelige differanser mellom NO4-pris og systempris har medført bortfall av terminkontrakters sikringseffektivitet, og bidrar til mer volatile resultater, sier Frantzen.

Grønn vekst gir store investeringer

Nordkraft har som langsiktig mål å bli en global pådriver for grønn vekst. Mens det i Europa er energikrise og sterkt behov for mer energi, er det i Nord-Norge kraftoverskudd. Rammevilkår i form av god tilgang på fornybar kraft til lave priser utgjør et konkurransefortrinn for kraftkrevende industri.

– Med vår kompetanse bidrar vi til å legge til rette for slik virksomhet. I 2022 ble det i samarbeid med Aker Horizons satt i gang klargjøring av ei industritomt i Kvanndal. Samtidig står nettselskapene våre foran betydelige investeringer og reinvesteringer i hele regionen i tiden som kommer. Foreløpig estimat frem mot 2030 tilsier samlede investeringer i nettvirksomhetene på ca. 2,1 milliarder kroner, sier han.