NVE konkluderer med at de samlede fordelene ved etablering av vindparken er større enn ulempene. Direktoratet viser til de gode vindressursene i området og at vindkraftverket: “…vil være et viktig bidrag for å innfri nasjonale mål for utbygging av fornybar energiproduksjon.” Det vil også ha positive økonomiske virkninger for Tysfjord kommune. Vindkraftverket er anbefalt både av kommunen og av Nordland fylkeskommune – sistnevnte i Regional plan for vindkraft i fylket.

I positiv retning trekker det også at vindkraftverket er planlagt lokalisert sammen med eksisterende vannkraftverk i Sørfjord. Området er allerede utbygd og den nye vindparken kan utnytte infrastrukturen som er på plass. I tillegg er det mulig å koble seg på eksisterende nett. Det gir store besparelser. Bedre forsyningssikkerhet til Lofoten og Vesterålen er også et hensyn som taler for.

I følge konsesjonssøknaden vil det bli bygd ut 25-37 vindturbiner . For å redusere ulempene ved utbygginga, trekker NVE ut to områder av stor verdi (Grottesystemet Salthølene og Tverrelvhalsen). NVE har også fastsatt en del vilkår av hensyn til reindrift, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold.

En flott førjulsgave

- Dette er en flott førjulsgave for oss, sier administrerende direktør i Nordkraft Vind – Tore Wiik og prosjektleder Torkjell Lund. - Vi har jobbet med dette siden 2006 og vet at det er et svært godt prosjekt. Nå gleder vi oss til den videre prosessen og vil legge stor vekt på god dialog med de berørte og ivaretakelse av de vilkårene NVE har stilt.

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen  er fornøyd med vedtaket om konsesjon:
- Det er veldig gledelig at Nordkraft nå har fått konsesjon for å bygge Sørfjord vindpark. Tysfjord kommunestyre gikk enstemmig i sin høringsuttalelse inn for at Sørfjord vindpark burde gis konsesjon. Begrunnelsen var at vi mente området var ideelt for ytterligere produksjon av fornybar kraft. Det har vært vannkraftproduksjon i området i snart 100 år, og mye av infrastrukturen er allerede på plass i form av linjenett og veier. Hva er vel bedre enn å samle så mye produksjon som mulig på et sted, når det ligger så godt til rette nettopp her? Og samtidig imøtekomme nasjonale målsetninger om økt produksjon av fornybar energi.

Nye arbeidsplasser

- Vi ser frem til at anleggsarbeidet starter. Det vil gi stor aktivitet for vår kommune. Like viktig er de arbeidsplasser som vindparken vil gi når den kommer i drift. For en liten kommune som Tysfjord, er dette av stor betydning, avslutter ordfører Johansen.

Den totale investeringen er i søknaden anslått til mellom 770 millioner og 1,4 milliarder kroner. I anleggsfasen kan det bety 200-300 årsverk nasjonalt. Ca 25 % - 70-100 årsverk vil erfaringsmessig komme lokalt og regionalt. I driftsfasen antar NVE at vindkraftverket vil kreve 4-7 nye permanente arbeidsplasser. I tillegg kommer antall indirekte arbeidsplasser, som ifølge tidligere studier vil være høyere enn antallet direkte arbeidsplasser. I tillegg til sysselsettingsvirkningene vil tiltaket også føre til positive virkninger for Tysfjord kommune og lokalsamfunnet, bl a i form av eiendomsskatt til kommunen og kompensasjon til grunneiere.

- Med denne beslutninga har vi passert en svært viktig milepæl på veien til utbygging, avslutter Tore Wiik og Torkjell Lund.