Skrev historie: På en ledersamling torsdag signerte direktørene i Ballangen Energi og Nordkraft den historiske avtalen. Se bilder for nedlasting til høyre.

Ballangen Energi selger nettet sitt til Nordkraft, og beholder kraftproduksjonen og øvrig virksomhet. 22 ansatte i Ballangen Energi får Nordkraft som arbeidsgiver fra 1. januar. Arbeidsplassene blir værende i Ballangen, og oppgavene er i hovedsak de samme. Nordkraft med sine nye ansatte, skal også være operatør for Ballangens kraftproduksjon. Det vil si ha ansvaret for drift av alle kraftverkene, noe som vil være vesentlig mere effektivt og mindre sårbart.

- Inntektene fra salget av nettet kan vi bruke til å utvide produksjonen fra Hjertvatn og Røvatn kraftverk. Eierskapet til Ballangen Energis øvrige virksomhet, som for eksempel installasjon, butikk og fiber, blir værende i Ballangen. Nordkraft skal leie lokaler hos oss i Bjørkåsen, og det gjenværende av Ballangen Energi AS skal flytte ned til Ballangen sentrum, sier Wiggo Knutsen, administrerende direktør i Ballangen Energi.

Utjevning av nettleie for kundene

Et felles nett gir mulighet til mer effektiv drift. Det vil skje gjennom blant annet én felles driftssentral, samordning av IT-systemene og ett lokalt eltilsyn istedenfor to. For nettkundene er det i dag slik at Ballangen Energi er blant de som har høyest nettleie i landet, og Nordkraft blant de som har lavest.

- En sammenslåing betyr vesentlig redusert nettleie for de som i dag bor eller har hytter i Ballangen kommune. For innbyggere i Narvik kommune vil det bli en liten økning nettleia. Denne forventes over litt tid å bli redusert fordi effektivitet av nettdriften forbedres, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Verdier og arbeidsplasser i Ballangen

For Ballangen Energi var det to motiv til at prosessen med Nordkraft kom i gang: Stortinget har vedtatt at det skal gjøres et skille mellom nett og øvrig virksomhet i alle energiselskap innen 2021. Dette ville gjort dagens Ballangen Energi dyrere å drifte. I tillegg kommer kommunesammenslåinga, som fra 2020 ville gitt to energiselskap i den nye storkommunen. Det er heller ikke effektivt, og begge selskap har derfor sett fordelen av å samordne seg i god tid før 2020.

- Vi mener dette er bra for selskapene, eierne og ikke minst for innbyggerne i det som om vel to år blir samme kommune. Dette blir en solid plattform for videre utvikling av arbeidsplasser i Ballangen, et viktig formål med arbeidet Ballangen Energi har lagt ned i denne avtalen. Deler av utbyttet fra et mindre Ballangen Energi kan brukes til næringsutvikling og andre allmennyttige formål. Det er viktig at verdier fra naturressursene blir igjen i Ballangen for å skape aktivitet, sier Knutsen.

Økt lønnsomhet for Nordkraft bidrar til utbytte

I tillegg til økt avkastning fra et større og mer effektivt nett, vil Nordkraft få økte inntekter fra driften av kraftproduksjonen i dagens nabokommune. I tillegg vil Nordkrafts prosjektavdeling bistå i samarbeid med Ballangen Energi AS for videre utvikling av denne.

- Større og mer effektivt nett, økte inntekter fra operatørskap og mer utbygging av fornybar energi, er helt i tråd med vår strategi. Med dette blir en enda større andel av inntektene våre mer stabile, fordi nettdrift, operatørskap og utbygging ikke påvirkes av svingninger i kraftprisen. Det gjør oss i stand til igjen å kunne utbetale utbytte til våre eiere, ifølge Frantzen.

God prosess

Denne prosessen startet i vinter. Begge parter så umiddelbart at de vil ha fordeler av en slik avtale. Partene har informert både eiere og ansatte underveis i prosessen. At åpenhet, informasjon og kommunikasjon har skapt gjensidig tillit og vært nøkkelen til en god prosess, er de to direktørene Wiggo Knutsen og Eirik Frantzen enige om.

 

Kontaktpersoner

Wiggo Knutsen, adm. dir. Ballangen Energi AS, tlf. 959 69 784 wiggo@ballangen-energi.no

Eirik Frantzen, adm. dir. Nordkraft AS, tlf. 950 10 002 eirik.frantzen@nordkraft.no

Fakta

 

Ballangen Energi AS

Nordkraft AS

Eiere

Ballangen kommune

Narvik kommune 50,01 %, Jämtkraft AB 28 %, Hålogaland Kraft AS 16,66 %, Troms Kraft AS 5,33%

Nettkapital 31.12.2015

55 087 mill kr

216 789 mill kr

Geografisk utstrekning av nettet

Ballangen kommune + deler av Tysfjord kommune

Narvik kommune

Antall nettkunder

3 067

12 246

Ansatte i konsern

Ca. 34 + 2 lærlinger

Ca. 114 + 5 lærlinger

Virksomhet utenom nettdrift

kraftproduksjon, kraftsalg, installasjon, fiber/bredbånd, butikk, eiendom og eierskap i Ballangen Sjøfarm

kraftproduksjon, prosjekt (utbygging), entreprenør + eierskap i kraftsalg (Kraftinor), energirådgivning (Enerconsult)