2015 var første året med tilnærmet helårseffekt av omstillingstiltakene. Til tross for positivt resultat, ser 2016 likevel ut til å bli svært krevende. Det skyldes de stadig lavere strømprisene.

Bedre lønnsomhet til tross for stort fall i inntektene

– Reduksjonen i kostnader på ca 65-70 millioner kr årlig har gitt høyere marginer. Dette til tross for det store fallet i strømprisen, som er hovedinntektskilden vår. Arbeidet med å redusere kostnadene fortsetter i 2016. Fokuset nå er på at vi skal øke inntektene våre uten å øke kostnadene tilsvarende, sier administrerende direktør Eirik Frantzen. Positivt resultat av den såkalte sikringshandelen med kraft, har også bidratt i riktig retning.

Fra minus til pluss 

Konsernets driftsinntekter for 2015 var på 390,9 millioner kroner. I 2014 var tilsvarende tall 433 millioner kroner. Hovedårsaken til lavere inntekter er fall i kraftprisene og endringer i forretningsmodellen knyttet til småkraft. Konsernets småkraftverk ble solgt 1. juli 2015, og bortfallet av kraftsalgsinntektene er delvis erstattet med inntekter fra det at vi fortsatt drifter småkraftverkene. Til tross for lavere driftsinntekter, er driftsresultatet 107,9 millioner bedre enn i 2014.

Finansielt stress

Den finansielle og økonomiske stillingen til konsernet er betydelig forbedret. Egenkapitalavkastningen er økt fra minus 16.2 % til pluss 5,4 % og egenkapitalandelen er økt fra 24,8 % til 30,2 %. Nøkkeltallet netto gjeld/EBITDA har forbedret seg fra 19,1 i 2014 til 8,4 i 2015. Det betyr at evnen til å betjene gjelden er forbedret. Fortsatt er imidlertid gjeldsbelastninga mye høyere enn den bør være.

Inntektsprognosen framover

Resultatet for 2015 er gledelig. Prisprognosen på strøm for 2016 viser imidlertid 18 øre pr kWh. Det er 2 øre lavere enn i 2015. 2 øre mindre betyr 20 millioner mindre i inntekter for Nordkraft, gitt at vi produserer samme mengde strøm. Vi ser ingen lysning i dette prisbildet før etter 2020.

Fortsatt ikke utbytte

Som følge av resultatene de siste årene, ble eierne i 2014 enige om en felles utbyttepolitikk. Utbytte skal være null inntil selskapets soliditet og betjeningsevne er forsvarlig.

Selv om resultatet for 2015 nå er positivt, er inntektsutsiktene lite hyggelig og det er fortsatt et godt stykke til en god finansiell bæreevne. Fra det øyeblikket Nordkraft oppnår dette, skal det betales utbytte til eierne.

Det er et mål å kunne yte årlig utbytte og ingen ting vil glede oss mer enn igjen å komme i posisjon til det, forsikrer styreleder Kristin Melsnes.

 

Kontakt:

Eirik Frantzen, administrerende direktør: eirik.frantzen@nordkraft.no +47 950 10 002

Kristin Melsnes, styreleder: kristin.melsnes@gmail.com + 47 952 95 342