Nordkraft AS - morselskap i konsernet - eies ved utgangen av perioden av Narvik kommune med 50,01%, Troms Kraftforsyning og Energi AS med 33,33% og Hålogaland Kraft AS med 16,66 %. 

Årsresultatet for konsernet Nordkraft i 2011 utgjør 94,4 mill kr og styret anbefaler et ordinært utbytte for 2011 på 72,5 mill kr i samsvar med aksjonæravtalen.

Samlet kraftproduksjon for konsernet i 2011 ble 957 GWh. Ved utgangen av året hadde konsernet en magasinfylling på 340 GWh, som er en økning med 138 GWh i løpet av året.  Områdeprisen på kraftbørsen Nord-Pool ble 37 øre/kWh, som er 20 % lavere sammenlignet med 2010.
Årets investeringer var 305 mill. kr. Antall medarbeidere økte med 18 i løpet av året og utgjør til sammen 160 ved årets utgang.

Konsernet vil i de nærmeste år videreføre et høyt aktivitetsnivå for investeringer og nyansettelser innen utvikling og utbygging av ny fornybar kraftproduksjon.
De økonomiske utsiktene for året 2012 og de nærmeste år vurderes som tilfredsstillende.