Bak resultatoppnåelsen ligger god drift og fokus på vekst, kombinert med god kostnadskontroll. Styret har innstilt på 125 millioner kroner i utbytte til konsernets eiere. 

– Det er veldig gledelig å kunne dele med eierne når det går bra. Beløpet er relativt høyt med tanke på alle investeringene konsernet står foran, men likevel ansvarlig. Generalforsamlingen vedtar utbytte 28. juni.

– Det er i hovedsak tre årsaker til det gode resultatet. Partnerskap og vekst innen småkraft, synergier innen drift av nett etter fusjonene, og at vi produserer vår magasinkraft når det trengs mest og prisen er høyest, sier konsernsjef Eirik Frantzen.

Vekst via partnerskap og kompetanse

Høsten 2022 gikk Nordkraft sammen med HitecVision inn som eiere i småkraftselskapet Cadre. Dette var utelukkende for å få vekst innen småkraft.

– Vekst innen småkraft har vi forsøkt tidligere uten å lykkes helt, men vi tok med oss viktig lærdom. Samarbeidet om Cadre har bidratt til at vi økte vår driftsportefølje med 12 småkraftverk i 2023, sier han.

Gjennom partnerskapet sikres tilstrekkelig egenkapital til vekst og oppkjøp, og Nordkraft bidrar med kompetanse innen drift og kraftmarkedet. Nordkraft har overført småkraftverk og opsjoner til det felleseide selskapet. 

– Vi forventer å kunne hente ut økt avkastning knyttet til oppnådde stordriftsfordeler innen utbygging og drift. Verdsettelse av overførte fallrettigheter til virkelig verdi, har medført at resultatet er påvirket av en urealisert gevinst på 308 millioner, forklarer Frantzen.

Synergier etter fusjoner

Konsernets konsesjonsområde for nettvirksomhet har økt til ti kommuner de siste årene, først i forbindelse med fusjon med Hålogaland Kraft AS i 2021 og deretter med Trollfjord Kraft AS og Andøy Energi AS året etter. 

– Det gode resultatet i 2023 skyldes vekst og god kostnadskontroll, og at vi har lykkes med å hente ut synergier i flere runder etter de siste årenes fusjoner.

Produksjon til riktig tid

For en kraftprodusent er god planlegging vesentlig for inntjeningen. 

– I 2023 traff vi godt på dette. Vi lyktes med å selge strømmen vi produserte da behovet var størst og prisen høyest. Vi kaller det god vannhusholdning, sier Frantzen.

– Gledelig med tanke på det som ligger foran oss

Resultater som for 2023 kommer ikke hvert år. For eksempel vil verdistigning som følge av utvikling, enten det er vind eller småkraft, komme støtvis. 

– Det er likevel gledelig og viktig med et slikt resultat, ikke minst med tanke på hvilke oppgaver som ligger foran oss. Nordkraft har som mål å doble virksomheten organisk de neste 7 – 10 årene. Bakgrunnen er ikke stormannsgalskap. Det er en helt nødvendig vekst som følge av det som skjer rundt oss, mener han.

Nordkraft jobber for ei lys fremtid i nord. God og effektiv drift er den viktigste forutsetningen for slik vekst.

– Et godt 2023 skaper følgelig trygghet, men er absolutt ingen hvilepute. Vi jobber aktivt med forbedring av egen drift og reviderer i disse dager driftsmodellen for nettselskapene, forteller Frantzen.

Han legger til at kapital er en annen viktig innsatsfaktor. Nordkraft trenger stadig mer som følge av den høye investeringstakten, og som de fleste andre merker konsernet økte renter. 

– Vi jobber med flere spor og forhåpentligvis vil store deler av det finansielle grunnlaget være på plass allerede i inneværende år, avslutter han.