God underliggende drift har gitt betydelige resultatforbedringer og alle forretningsområder har skapt gode resultater de siste årene. Høyt fokus på effektivisering har bidratt til at kostnaden per kWh er historisk lav. I tillegg har vekst innen prosjektutvikling, bygging av vindkraft og småkraft samt operatørskap for andre, uten å øke kostnadsbasen, gitt nye inntekter med god margin.

Utvidelse av forretningsdriften

Nordkraft har en sterk industriell ambisjon som omfatter vekst gjennom egne investeringer, samt utvikling og drift av kraftverk man selv ikke eier. Konsernet har utvidet virksomheten innenfor sine kjerneområder og har over de siste årene ekspandert innen nettvirksomhet, operatørskap og prosjektutvikling.

– Det har sikret vekst som ikke utfordrer vår finansielle kapasitet og samtidig gjør konsernet mindre sårbar for endringer i kraftprisen, sier administrerende direktør Eirik Frantzen.

Høy kraftpris bidrar

God styring av kraftproduksjonen har i 2019 bidratt til at Nordkraft har oppnådd høyere pris enn markedet i vårt prisområde i Nord-Norge.

– I tillegg til god pris, var det i 2019 også et høyt produksjonsvolum, og ikke minst gode resultater for våre finansielle sikringsposisjoner, forklarer han.

Nedbetaling av gjeld og høyere egenkapital

Til tross for både utbytte og investeringer under året har rentebærende gjeld blitt redusert med 70 millioner kroner til 910 millioner kroner. Kapitalstrukturen har forbedret seg ytterligere i 2019. Egenkapitalandelen har økt til 42,7 prosent og forholdet mellom gjeld og løpende kontantstrøm er blitt bedre.

– Det betyr at gjelda er blitt mindre tyngende, mens likviditet og handlefrihet er forbedret. Oppsummert er vår finansielle stilling forbedret og god, sier Frantzen.

Beskatning reduserer nettoresultatet

Som andre selskap betaler Nordkraft selskapsskatt av overskuddet. Det beregnes i tillegg en såkalt grunnrenteskatt på vannkraftverk, fordi vannkraft ofte kan gi avkastning ut over et normalresultat.

– Gjennom grunnrenteskatten skal en del av avkastningen føres tilbake til fellesskapet, og denne tilleggsskatten er 37 prosent. Samlet skatt blir derfor høy, men er likevel en flott konstruksjon hvor selskapene betaler for råvaren vann (fallrettighet) og samfunnet høster av verdiutviklingen, sier han

Frantzen peker på at en utfordring kan være at tilleggsskatten ikke beregnes av inntekt men spotpris (børs) på kraft.

– For å sikre fremtidige inntekter selger vi kraft før den er produsert. Hvis markedsprisene har økt når vi leverer kraften, skatter vi av høyere inntekter enn vi i virkeligheten har, og motsatt. Dette er uansett noe selskapene er klar over og det slår begge veier. For Nordkraft i 2019 betyr det at overskuddet før skatt reduseres fra 270 millioner kroner til 183 millioner etter skatt.

Usikkerhet om framtiden, men likevel utbytte

– Fra inngangen til 2020 har det vært fallende og historisk lave kraftpriser. I tillegg har Korona-pandemien ført til stor reduksjon i aktiviteten, både i Norge og resten av verden. Det er grunn til å forvente både lave priser og en nedgang i økonomien med lavere aktivitetsnivå. Det kan bli langvarig, advarer adm. direktør Eirik Frantzen.

Til tross for dette har styret innstilt overfor generalforsamlingen at det utbetales utbytte til eierne.

– Med et så godt resultat for 2019, samt en god finansiell situasjon for selskapet, er det ansvarlig nå. Situasjonen til neste år vil sannsynligvis bli betydelig vanskeligere. Vi har fortsatt stor tro på verdien av fornybar kraft, ikke minst med tanke på det grønne skiftet, men er både innstilt og forberedt på noen tøffe år, avslutter Frantzen.