Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) har bygget en ny høyspentlinje langs Ofotbanen fra Rombak til Bjørnfjell stasjon. Linja blir ferdigstilt i løpet av 2017, og er inne i en testperiode. Etter dette skal Nordkraft Nett overta linja.

Det er lagt til rette for å tilknytte hytter til nettstasjonene etter at Nordkraft Nett har overtatt. Før tilknytning må de ulike anleggene/områdene prosjekteres og planlegges ut fra hva som bestilles. Det er derfor sannsynlig at de første kan tilknyttes strømnettet sommeren 2018.

Strøm i kabler, ikke luftlinjer
Når det skal fremføres strøm, må man forholde seg til gjeldende reguleringsplan (se f.eks. Reguleringsplan Rombaksbotn-Bjørnfjell, avsnitt 7.15). I følge reguleringsplanen for Bjørnfjell skal det ikke være luftlinjer, bare kabler i bakken. Dette er mer kostbart, og begrenser utbyggingsperioden på året, da gravesesongen er kort på Bjørnfjell.

Anleggsbidrag
Ved tilknytning av et nytt bygg (i dette tilfellet en hytte) beregnes det et anleggsbidrag som kunden betaler. Anleggsbidraget skal dekke kostnaden for utbygginger og endringer i nettet som følge av dette. (eks. kraftigere kabel, større transformator, ny stikkledning osv.). Hva kostnadene blir på Bjørnfjell er enda ikke avklart.

Mens du venter
Mange hytteeiere vil nok spørre hva de kan gjøre mens de venter, for å forberede det de kan. Vi anbefaler at hytteeiere i en radius på ca. 500 meter rundt de nye, etablerte nettstasjonene grupperer seg og kartlegger interessen i gruppa. Jo flere innenfor et konsentrert område som ønsker tilkobling, jo mindre koster det for hver enkelt. En kontaktperson fra en slik gruppe med mange interesserte, kan kontakte Nordkraft Nett høsten 2017. Da er det sannsynlig at vi kan prosjektere gjennom vinteren, og planlegge for anleggsarbeid og tilknytning sommeren 2018.

Mer informasjon vil komme fortløpende på nordkraftnett.no/bjornfjell