Over 60 stykker hadde funnet veien til frokostmøtet, der Nordkraft v/Børge Edvardsen Klingan og Mette Dickinson orienterte om sine planer for anskaffelser framover, sin innkjøpspolicy og hvorfor vi bruker kvalifikasjonsregisteret Sellicha. Terje Aasen informerte deretter om Sellihca, hva som kreves for å bli kvalifisert der og hvorfor det er viktig. Les mer om det nedenfor bildet, der teksten som ble sendt ut før møtet, står gjengitt.

De som vil kontakte Nordkraft mer om dette, kan ta kontakt med Mette Dickinson på mette.dickinson@nordkraft.no eller Børge Edvardsen Klingan på børge.klingan@nordkraft.no. Se også telefonliste på hjemmesidene.

Lokale bedrifter som ønsker å være med i konkurransen om anskaffelser til energibransjen foretatt i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, må være prekvalifisert og registrert i kvalifikasjonsordningen Sellihca. Vi inviterer derfor i samarbeid alle interesserte bedrifter i vår region til å få høre mer om dette og helt konkret hvordan man kvalifiserer seg til registeret og kan være med å konkurrere om oppdrag.

Terje Aasen fra Sellihca vil stille på møtet og informere om både kravene til/og registrering i kvalifikasjonsordningen Sellihca.

Benytt en time sammen med oss for informasjon om hvordan du skal bli/forblir leverandør til konsernet Nordkraft.

Påmelding på post@nnforum.no innen tirsdag 5.oktober kl. 14:00.
Møtet finner sted 6. Oktober kl. 08:00 - 9:30 på Best Western Hotell, tidl. Sportellet.

Om Nordkraft og kravet til anskaffelser:

Nordkraft-konsernet vokser og investerer blant annet i nye småkraft- og vindkraftverk. I tillegg kommer modernisering og vedlikehold i eksisterende kraftverk, investeringer i ledningsnettet og alle typer løpende innkjøp. Det betyr mange oppdrag for underleverandører og gir dermed ringvirkninger. Hver arbeidsplass i Nordkraft er beregnet til å skape to arbeidsplasser hos underleverandører (NHO, 2010).
Flere av konsernets selskaper er underlagt regelverk for offentlige anskaffelser, noe som stiller grunnleggende krav til selskapenes ansakaffelser. Vi ønsker å sikre at så mange lokale leverandører som mulig kan få være med i konkurransen om våre anskaffelser da vi vet av erfaring at det er svært mange gode lokale og regionale bedrifter som e konkurransedyktige og kan sikre se oppdrag - enten alene eller i samarbeid med andre.

For anskaffelser som gjennomføres i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser vil kun leverandører som er registrert og derav prekvalifisert i en godkjent kvalifikasjonsordning, kunne delta i konkurranser og levere tilbud. Sellihca er en slik godkjent kvalifikasjonsordning som retter seg mot energibransjen i hele Norden og alle kunngjøringer av konkurranser foretas kun i Sellihca. Leverandører som ønsker å handle med selskaper i konsernet Nordkraft, skal derfor som hovedregel være registrert og funnet kvalifisert i Sellihca. Gjennom kvalifisering i Sellihca vil man bli vurdert som leverandør til Nordkraft AS og datterselskaper, samt andre energiselskaper som er tilknyttet kvalifikasjonsordningen. Samlet gjennomfører energibransjen anskaffelser for flere milliarder kroner årlig.

Kvalifiseringen i Sellihca er rask og enkel og kravene til registrering er i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser, samt at kvalifiseringen gjelder for ett år av gangen og kan benyttes til alle konkurranser så lenge kvalifiseringen er oppdatert og gyldig i Sellihca.

Terskelen for å kunne komme inn er lav, og hvordan dette kan gjøres, er temaet for Narvik Næringsfoums frokostmøte 6. Oktober.

Konsernet Nordkraft

Konsernet Nordkraft, tidligere Narvik Energi, er et regionalt kraftkonsern med hovedvekt på produksjon av kraft. Konsernet har 148 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 471,7 MNOK og en samlet årsproduksjon på 827,1 GWH og sammen med eierskap i andre kraftverk, disponerer konsernet en samlet produksjon på 1,065 TWh. Konsernets tre kjerneroller er utvikling og produksjon av helt naturlig fornybar energi, utvikling og ivaretakelse av en helt nødvendig infrastruktur og en betydelig lokal samfunnsrolle.
Nordkraft består av Nordkraft AS (mor), Nordkraft Produksjon AS (100%), Fjellkraft AS (100%), med datterselskaper, Narvik Energinett AS (51%), Enerconsult AS (100%), Narvik Fjernvarme AS (100%) og Naturgass Nord (100%) som datterselskaper.

Leverandør til Nordkraft?

De grunnleggende krav fra regelverket er:

God forretningsskikk, Forretningsetisk standard, Likebehandling
Konkurranse
Forutberegnelighet, Gjennomsiktighet, Etterprøvbarhet
Objektive og ikke-diskriminerende kriterier ved utvelgelse.

 

Nordkraft skal derfor ikke:

Diskriminere mellom leverandør på grunnlag av nasjonalitet
Bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse eller
Dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av regelverket kommer til anvendelse

 

Nordkraft ønsker samtidig  å bidra til at du som lokal leverandør har muligheten til å delta i konkurranser for anskaffelser vi foretar oss.
Vi inviterer derfor i samarbeid med Narvik Næringsforening deg til et frokostmøte for informasjon om hvordan du skal bli/forbli leverandør til konsernet Nordkraft AS.