Fredagens formelle avtaleinngåelse i Bodø satte sluttstrek satt for mange måneder med forhandlinger. Nordkraft AS er et heleid datterselskap i Narvik Energi-konsernet og en av fem eiere i Salten Kraftsamband AS (SKS). Nå dobler Nordkraft sin eierandel til 15 prosent og får utbetalt et utbytte på 75 millioner kroner, forteller administrerende direktør Nordkraft AS – Olaf Larsen. Han representerer Nordraft AS i styret i SKS, som med dette også styrker sin profil med produksjon av fornybar energi.

De viktigste endringene vil være: · SKS skal på forretningsmessig basis og med grunnlag i landsdelens ressurser dels i egen regi og dels gjennom deltagelse i andre selskaper drive med energirelatert virksomhet. Konsernet skal ha fokus på langsiktighet og verdiskapning for eiere og kunder. SKS skal i regi av konsernet styrke den videre utvikling av ny energi. · Det skal etableres nye vedtekter i tråd med dagens aksjelovgivning og hvor det bl.a. etableres likhet mellom eierandeler og stemmeandeler. · Det skal etableres en ny aksjonæravtale hvor bl.a. ovennevnte prinsipper for eierutøvelse reguleres.

· Tvist om eierskap til SKS-aksjene tidligere eid av Skjerstad Kraftlag AL, kjøpt av BDF Energi, avsluttes med forlik.

Det vil skje en omfordeling av eierskap med ny eierfordeling ihht tabell nedenfor:

Aksjonær

Eierandel

Bodø kommune

40,000 %

Dong Energy

23,666 %

Nordkraft AS

15,000 %

Fauske kommune

11,333 %

Sjøfossen Energi AS

10,001 %

· Eierne er enige om å foreta et ekstraordinært kapitaluttak, fortrinnsvis ved utdeling av utbytte, på til sammen NOK 500 000 000.

· Alle formelle beslutninger vil bli gjennomført i ekstraordinær generalforsamling den 18.12.2007.

Om SKS kan det for øvrig sies:
Salten Kraftsamband AS (SKS) er et konsern eid av kommuner og elverk i Nordland fylke, samt det danske selskapet Dong Energy. SKS er Nord-Norges største kraftprodusent. SKS er også engasjert i drift og vedlikehold av regionalnett med transformatorstasjoner, kjøp og salg av kraft, utbygging av fiberbasert bredbånd og leveranse av tilhørende tjenester, nybygg, drift og vedlikehold av energianlegg. Konsernet har også store eierandeler i Nord-Norsk Vindkraft, Nord-Norsk Småkraft og i landsdelens eget oljeselskap, North Energy.