Nordkraft og Fjellkraft er blitt stor på småkraft. Fire kraftverk er i drift og tre er under bygging. I dag 10. mai var det markering av den store satsingen på utbygging av småkraft. Det skjedde samtidig med at Nordkraft innviet nye lokaler i Teknologiparken i Narvik.

Fjellkraft er et heleid datterselskap i Nordkraft-konsernet og nå Nordkraft-konsernet spydspiss i utbygging av småkraft.

I tillegg til kraftverk i produksjon og under bygging, har Fjellkraft over 120 prosjekter over hele landet. Fjellkraft er nå Norges nest største selskap innen småkraft.

Dette var blant det som administrerende direktør i Nordkraft, Klaus Hvassing, og administrerende direktør Thorstein Jenssen i Fjellkraft trakk fram da de nye lokalene i til Nordkrafts utviklingsavdeling i Rombaksveien 47 ble innviet.

Herfra skal det arbeides med realisering av prosjekter både innen småkraft og vindkraft.

Når det gjelder småkraft er prosjektene spredt over hele landet, og svært mange er i Nord-Norge.

– Dette vil skape aktivitet og ringvirkninger lokalt og regionalt, forteller Thorstein Jenssen.

Mens Nordkraft-konsernet har sitt hovedkontor i Narvik, har Fjellkraft sin hovedbase i Oslo og med et avdelingskontor i Mo i Rana. I?Narvik merkes Nordkrafts oppkjøp av Fjellkraft gjennom at en rekke ansatte arbeider med datterselskapets prosjekter og sørger for driften av småkraftverkene.

”Oppstart av Imsland kraftverk er en viktig milepæl for Nordkraft-konsernet”, sier konsernsjef Klaus Hvassing. ”Konsernet har store ambisjoner om å vokse innen fornybar energi, og kjøpet av Fjellkraft har gitt oss muligheter til å vokse, både lokalt og nasjonalt”, sier han.

Imsland kraftverk er bygget med kraftstasjon og vannvei i fjell, og har ikke eget reguleringsmagasin. Dette gjør at de naturinngrepene er begrensede. ”Prosjektet er et godt eksempel på at man kan utvinne ren CO2-fri kraft uten å ofre naturen”, sier Jenssen. Prosjektet har gitt positive ringvirkninger for nærmiljøet allerede før det er satt i drift. Tunnelmassene har bl.a blitt benyttet til ny gangvei for skolebarn og til opparbeidelse av nytt jordbruksareal.

"Avtalen om å utvikle Imsland Kraftverk var den aller første avtalen Fjellkraft inngikk. At kraftverket nå kommer i produksjon er derfor en viktig milepæl både for Fjellkraft og for de berørte grunneierne”, sier Thorstein Jenssen, administrerende direktør i Fjellkraft AS.

Prosjektet har budt på flere utfordringer. Tunnelinnslaget ligger like ved et større oppdrettsanlegg for kveite. Denne fisken er meget følsom for støy og vibrasjoner. For å unngå forstyrrelser for oppdrettsanlegget ble kraftstasjon og vannveier flyttet inn i fjellet. ”Dette medførte en del økte kostnader, men harmonerer med Fjellkrafts målsetning om å ta hensyn til lokale forhold i gjennomføringen av våre prosjekter”, sier Jenssen.

 

 

Imsland kraftverk skal produsere 18,2 millioner kilowattimer per år. Dette tilsvarer kraftforbruket til 900 husstander. Byggetiden har vært ca. 18 måneder. Grunneierne eier 10 % av kraftverket, og mottar en årlig fallrettsleie. Nordkraft Produksjon har ansvaret for driften av kraftverket, og har i den forbindelse inngått en egen driftsavtale med Haugalandkraft, som er det lokale kraftselskapet.

 

Fjellkraft AS er et 100% eid datterselskap av Nordkraft-konsernet. Selskapet utvikler småkraftverk over hele landet i nært samarbeid med grunneierne. Fjellkraft har 5 kraftverk i produksjon, 3 under bygging, 12 med innvilget konsesjon og ytterligere ca. 100 prosjekter under utvikling. Selskapets samlede prosjektportefølje har et samlet produksjonspotensial på 1,5 TWh.