Teknologibyen er regulert i reguleringsplan Kvartal 23, Taraldsvik vedtatt 19.03.1985. Planen er ikke gjeldende, men retningsgivende for utbygging. Ved endringer i området stilles det krav i Kommunedelplan for Narvikhalvøya vedtatt 2011 at Teknologibyen skal gjennomgås i sin helhet.

Bakgrunnen for planarbeidet er at man ønsker å legge til rette for offentlig tjenesteyting innenfor området hvor det kan være mulig å etablere brannstasjon og diverse kommunale tjenester.

Planarbeidet vil ta utgangspunkt i dagens situasjon og vurdere muligheten for fortetting, byggehøyder og parkering i området. Man vil også se på de trafikale forholdene og sikre atkomst til Teknologibyen og Ornesvika for myke trafikanter. Planforslaget vil grense til friområdet Elvedalen, men vil ikke medføre inngrep i området.

Målsetting med planarbeidet er å tilrettelegge for offentlig tjenesteyting, ivareta dagens næringsvirksomhet/ lett industri og bedre de trafikale forholdene.

Planarbeidet utløser ikke krav om planprogram eller konsekvensutredning ihht. forskrift om konsekvensutredning. Formål med detaljplan er i hovedtrekk i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Narvikhalvøya.

Eventuelle merknader, spørsmål eller innspill til planarbeidet bes sendt skriftlig eller pr. e-post innen 17.08.2016 til:

Sweco Norge AS, postboks 714, 8509 Narvik eller e-post: ronny.dahl@sweco.no