Pressemelding 7. juni 2017:
– 2016 ble et år med stabil drift og resultatfremgang for både nett- og produksjonsvirksomheten. Prosessforbedring og -effektiviseringer, har sammen med kostnadsreduksjoner, gitt god drift og økte resultater, sier konsernsjef i Nordkraft, Eirik Frantzen.

Lavere lønnskostnader

Nordkraft oppnådde et resultat før skatt på 73,5 millioner for 2016, mot 49,2 millioner i 2015. Driftsresultat fra underliggende drift for 2016 er 166 millioner, mot 68 millioner i 2015. Kostnadsreduserende tiltak de siste to-tre årene har gitt resultater, og konsernet har totalt oppnådd varige kostnadsreduksjoner på 90-100 millioner. For eksempel er lønnskostnadene i 2016 mer enn 10 prosent lavere enn i 2015, og hele 65 prosent lavere enn i 2013. Effektiviseringsarbeidet fortsettes, og hovedfokus fremover er å øke aktiviteten uten at kostnadene også øker.

Økende kraftpris i 2016, men dårlige prognoser

All kraft som Nordkraft produserer, selges til kraftbørsen Nordpool. Systemprisen (strømprisen) er et snitt av hele Norge mens vår produksjon selges i ett av fem markedsområder (områdepris), som senere tid har ligget lavere enn system grunnet flaskehalser sørover. Kraftprisene for vårt område økte med 5,8 øre/kwh fra 2015, og ble 23,3 øre/kwh i snitt for 2016. Sammenligner vi dette med tidligere år var snittet for perioden 2008-2011 38,75 øre, hvorav 1 øre betyr hele 10 millioner i inntektsforskjell for Nordkraft.

– Selv om vi synes 23,3 øre/kwh er lavt er dessverre faktum at 2017 så langt, og prognosene fremover (inklusive 2018 og 2019) er ytterligere fall i priser, sier Frantzen.

Nordkraft oppnår for 2016, gjennom optimering av produksjonen, en kraftpris som er 5 prosent høyere enn områdeprisen, mens de finansielle sikringskontraktene ble betydelige svakere enn for 2015. Nettinntektene økte som en følge av høyere tariffsatser og økt forbruk.

Nye inntekter

Operatørinntekter, som er helt uavhengig av kraftprisene, bidrar i stadig større grad. For 2016 var de nye operatørinntektene hovedsakelig relatert til drift av småkraft for britiske SL Capital, mens aktivitet og inntekter innen prosjektutvikling forventes å øke fremover.

– For Nordkraft er dette et viktig bidrag til verdiskapning, særlig for en periode frem mot 2020 hvor strømpriser forventes å nå et bunnivå, mener Frantzen.

Resultatet i 2016 er belastet med en negativ verdiendring av kraftkontrakter på 60,7 millioner kroner.

– Det har i 2016 vært stor volatilitet i forwardprisene, og når fremtidige priser går opp faller verdiene av skiringsavtaler. Ved årsslutt var gjennomsnittlig forwardpris for sikringsporteføljen 27,3 øre/kwh, men som nevnt er dessverre faktum i skrivende stund at nivået igjen har falt, forklarer han.

Refinansiering

I mars 2017 tegnet Nordkraft en femårig låneavtale med et fellesskap av DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik, inkludert en opsjon på inntil 2 års forlengelse. Nordkraft har de to siste årene arbeidet med å sikre en langsiktig og sunn finansiering av konsernets aktiviteter, samt styrking av den finansielle og økonomiske stillingen. Egenkapitalavkastningen har økt fra -16,2 % i 2014 til 3,9 % i 2016. I samme periode er netto rentebærende gjeld redusert med 550,5 millioner (pr 31.12.2016), og nøkkeltallet netto gjeld/EBITDA har utviklet seg fra 19,1 i 2014 til 8,3 i 2016. Kredittverdigheten til Nordkraft ble betydelig styrket, og sikret langsiktig finansiering til gode betingelser.

Ikke utbytte for 2016

Det er ikke foreslått utbytte for 2016. Som følge av konsernets gjeldsgrad, ble eierne i 2014 enige om en felles utbyttepolitikk. Det skal ikke utbetales utbytte før konsernets soliditet og gjeldsbetjeningsevne er forsvarlig. Selv om resultatet for 2016 er positivt, er det nødvendig med ytterligere styrking av den finansielle bæreevnen før utbetaling av utbytte kan foretas.

 

Kontakt:

Eirik Frantzen, administrerende direktør: eirik.frantzen@nordkraft.no +47 950 10 002

Sverre Mogstad, stabssjef: sverre.mogstad@nordkraft.no +47 957 52 915