Bakgrunn for tiltaket er at dammen nå skal kunne tåle en tusenårsflom, og fortsatt ha kjørbar vei til Håkvikdalen. Tiltaket vil tilfredsstille de tekniske krav som er hjemlet i Damsikkerhetsforskriften av 1.1.2010.

Flomkapasiteten under brua må økes. Derfor må dammen flyttes og gjøres lengre, og under brua må det sprenges ut en god del berg. Dette for at en tusenårsflom skal kunne renne over dammen og under brua.

Forventet anleggsstart er i oktober 2014, og det er planlagt at den nye dammen skal være ferdig i januar 2015. Arbeidet er godkjent av NVE.

Vi vil opprettholde adkomsten til hyttene som er i nærheten. Boring og sprenging vil medføre en del støy, og vi beklager ulempene dette vil medføre for de nærmeste
hytteeierne og andre som ferdes i området.

Se kart i informasjonsbrevet for plassering av ny dam, riggområde og lager for masser og utstyr.

Tilbudsforespørsel sendes ut i slutten av juni.