Overløp Nervatnet i Håkvikdalen 2018. Nordkraft ønsker ikke å sende vannet «rett på havet», men det kan bli nødvendig for å gjøre plass til vårflommen i magasinene. Det er beregnet to til tre ganger så mye smeltevann fra fjellene i år som i et normalår.

- Som ellers gjør vi vurderinger av snømengder i forhold til produksjonsplaner. Forskjellen er at i normal drift er målet å få mest mulig igjen for vannet. Denne våren må vi også gjøre vurderinger for å forhindre en skadeflom, sier Marius Larsen, produksjonssjef i Nordkraft.

Det innebærer tiltak som å tømme magasinene ut fra ventet mengde smeltevann, og i noen tilfeller å slippe vannet forbi kraftverkene. Det vil si via elveløpene og «rett på havet», at vannet ikke benyttes til energiproduksjon. Hvilke tiltak som velges, avhenger av nedbør gjennom smelteperioden.

Tiltakene gjelder alle magasiner, men tapperestriksjonen i Håkvikdalen gjør at Nordkraft må søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om egen tillatelse for Storvannet.

Tapping av Storvatnet i Håkvikdalen

- Å tømme magasinene for å gjøre dem klar for den store mengden smeltevann som er ventet i år, betyr at vi har vært nødt til å søke NVE om tillatelse til å tappe Storvatnet i Håkvikdalen mer enn det reguleringen tilsier fra 1. mai, sier han. Storvatnet er det eneste av Nordkraft sine større magasiner som har denne typen tapperestriksjon, og er magasin for Håkvik kraftverk.

Snømengdene og værprognosene i år er beregnet å gi to til tre ganger så mye smeltevann som i et normalår. Med sannsynligheten for en skadeflom har Nordkraft fått tillatelse til å starte tappingen av Storvatnet så snart snøsmeltingen tiltar og frem til de har kontroll på tilsiget. Etter dette skal vannstanden holdes på riktig nivå ut oktober. 

Reduserer faren for miljøskader

- Tapping av Storvatnet reduserer sannsynligheten for et svært stort overløp på Storvatn, som igjen vil føre til rask vannstandsstigning og høy vannstand i Nervatnet. Overløp på Nervatnet gir stor vannføring i Håkvikelva, som igjen kan føre til miljøskader og skader på infrastruktur. En forsinket fylling av Storvatnet vil redusere en evt. flomtopp. Når først snøsmeltingen kommer ordentlig i gang – vil vi få rask oppfylling av Storvannet, selv om vi samtidig tapper, forklarer Larsen.

- Fordelene ved å redusere potensiale for en storflom vurderes som større enn ulempene ved en ev. noe forsinket fylling av Storvatnet. NVE forventer at regulanten følger nøye med i utviklingen av snøsmelting og flomforhold og eventuelt endrer tappingen hvis utviklingen blir vesentlig annerledes enn forventet. I det ligger at tapping skal avbrytes så snart tilsigsforholdene tilsier at faren for storflom er over, sier NVE i sitt svar på søknaden.