Den ferdige vindparken består av 14 turbiner (vindmøller) på Ånstadblåheia i Sortland kommune. Byggestart var i mars 2017. Med en installert effekt på 50,4 MW, er det beregnet en årsproduksjon på 150 GWh. Det gir strøm til ca. 7 500 husstander.

Strålende fornøyd

- Vi er strålende fornøyde med arbeidet som de lokale entreprenørene har gjort med å bygge vindparken, og vi er glade for at vi nå leverer strøm fra en fornybar kilde på en bærekraftig måte, sier Fortums vindkraftsjef i Norge, Per Christian Kittilsen.
Det vil fortsatt i en periode fremover være noe prosjektaktivitet i vindparken, men i all hovedsak er prosjektet over i normal driftsfase. Vegetasjon langs internveiene og lignende vil tas hånd om når snøen er borte til våren.

Lokal verdiskaping

Fortum eier vindparken, og Nordkraft drifter den. Det gir lokal og regional verdiskapning også i driftsfasen. 

- Nordkraft har en energidriftsavtale med Fortum. Det betyr at vi står for den daglige driften av vindparken på vegne av Fortum. I tillegg leverer vi vindteknikere for drift av turbinene, på oppdrag for turbinleverandøren Vestas. Med dette konseptet planlegger vi for å være langsiktig operatør av også denne vindparken, også etter at garantitiden med turbinleverandøren har utløpt, sier Marius Larsen, produksjonssjef i Nordkraft.
Nordkraft har ansvaret for alle stedlige driftsoppgaver som ikke er relatert til selve vindturbinene. Lokale leverandører av tjenester innen for eksempel snøbrøyting, veivedlikehold og tjenester relatert til drift av servicebygning vil typisk ha dialog med Nordkraft.

Drift av Ånstadblåheia vindpark. Foto: Frank Solli, Nordkraft

Om Fortum

Fortum eier Ånstadblåheia vindpark og hadde mange ansatte involvert i utbyggingsprosjektet. I driftsfasen vil Fortum ta seg av eieroppfølgingsoppgaver. Som en del av dette arbeidet vil dialog med kommunen og grunneiere typisk inngå. I tillegg til Ånstadblåheia vindpark eier Fortum Nygårdsfjellet vindpark i Narvik og de bygger for tiden Sørfjord vindpark i Tysfjord.
Fortum er et ledende selskap innen ren energi som leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Fortum sysselsetter omtrent 9 000 energispesialister i Norden, de baltiske landene, Russland, Polen og India, hvorav omtrent 600 er ansatt i Norge. 

Om Nordkraft

Nordkraft utviklet prosjektet Ånstadblåheia vindpark og har stått for prosjektledelsen samt fylt mange viktige prosjektfunksjoner i utbyggingen. Prosjektet ble solgt fra Nordkraft til Fortum før investeringsbeslutning.
Konsernet Nordkraft er et regionalt energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av fornybar energi. Et av satsingsområdene er utbygging og drift av vindkraft. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Konsernet eies av Narvik kommune (50,01 %), Jämtkraft AB (28 %), Hålogaland Kraft AS (16,66 %) og Troms Kraft AS (5,33 %).

Vesterålskraft

Vesterålskraft var tidligere medeier i selskapet Vesterålkraft Vind som utviklet prosjektet i tidlig fase. Selskapet har leid ut ressurser i utbyggingsfasen til prosjektet og bistått med lokal kompetanse og tett oppfølging. Vesterålskraft er også lokal netteier og er således en viktig samarbeidspartner for vindparken også i driftsfasen.

Ånstadblåheia vindpark vinter. Foto: Tor Vegard Andersen, Nordkraft

Ånstadblåheia vindpark vinter. Foto: Tor Vegard Andersen, Nordkraft