Kraftbransjens evne til å levere kan bli avgjørende for elektrifiseringa av Norge og et vellykket Grønt Skifte. Utfordringene står i kø med økte kompetansekrav, digitalisering og effektiviseringspress.

– Selv om både Hålogaland Kraft og Nordkraft er solide konsern, er det viktig å være i forkant, sier adm. dir. i Nordkraft, Eirik Frantzen. – Derfor ser vi på gevinstene som følge av at to naboer, der krysseierskap allerede finnes, går sammen til et sterkt og fremtidsrettet kraftselskap.

Desentral organisasjonsmodell

– I møter med eierne har vi presentert overordnet organisering og lokalisering av et fusjonert selskap, forteller adm. dir. i Hålogaland Kraft Ida Texmo Prytz. Troen på desentralisme blir førende for et selskap med ca. 230 ansatte. Det nye konsernet er en industribedrift med anlegg i hele vår region. Det krever personell og ledelse så nært verdiskapingen som mulig, altså desentralisme. Samtidig gir det oss økte muligheter for spesialisering.

 – For de ansatte er dette en udramatisk løsning, fortsetter hun. Ingen skal tvinges til å pendle. – Er det noe hele samfunnet har lært i vår, er det hvilke muligheter digitale verktøy gir oss til å samhandle i hverdagen, selv om vi ikke jobber på samme sted, tilføyer Texmo Prytz.  

God balanse

-Viktigheten av en balansert løsning har også veid tungt i vårt forslag til organisering, sier Texmo Prytz og Frantzen. Dette betyr at de fleste datterselskapene kommer til å ha hovedsete i enten Harstad eller Narvik, med ansatte fordelt på flere steder. Nettselskapet skal ha hovedsete i Harstad, Produksjon i Narvik, Bredbånd i Harstad, Prosjekt i Narvik og Eiendom i Harstad. Balanse og desentralisme styrer også sammensetning av ledelsen. Hovedkontoret for konsernet blir i Narvik, med Eirik Frantzen som konsernsjef. Det betyr at eierne i Hålogaland Kraft velger styreleder. Den øvrige konsernledelsen fordeler seg jevnt mellom dagens oppmøtesteder.

Både Hålogaland og Nordkraft

Et nytt konsern kan ikke ha ett felles navn for alle selskapene. Myndighetenes krav til å skille tydelig mellom nettselskapet – som er et monopol - og resten av konsernet, betyr at det må være flere navn. – Vi er i den fordelaktige posisjonen at vi har godt innarbeidede navn uten skarpe geografiske inngjerdinger, påpeker Texmo Prytz. – Hålogaland er en fellesnevner for hele regionen på flere områder. Nordkraft-navnet har en historikk tilbake til da selskapet ble stiftet i Harstad i 1978 og eierne var kraftselskap fra Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen. Selskapet som skal selge strøm direkte til forbrukerne vil ikke bli del av et fusjonert konsern. Hålogaland Kraft Kunde går inn i Polar Kraft – et navn som også geografisk favner bredt.

De neste stegene

Fase to blir en beslutningsfase. – Planen er styrebehandling i begge selskap og deretter beslutning hos eierne, forteller Frantzen og Texmo Prytz. – Går det den veien vi tror på, blir det generalforsamling i oktober. Deretter må det juridiske og operative klargjøres i fase tre, slik at formell fusjon kan skje fra 1.1.2021. Fase fire blir integrasjon av dagens to konsern til ett, for å realisere i praksis at vi blir «sterkere og smartere sammen». avslutter de to direktørene.

Kontaktpersoner: