Ritaelva

Inntaket på Ritaelva skulle ha vært ferdig tidlig høst 2019. Men på grunn av utfordrende forhold i det rasutsatte området ble oppstarten forsinket. Vi har benyttet ekspertise på geologi og ras for å sikre anlegget både under bygging og drift. Byggingen har gått saktere enn forventet, og gjør at vi nå må vente på at rasfaren går ned til et akseptabelt nivå før vi kan fortsette arbeidene her. Vi benytter raseksperter fra Tromsø for å bistå i disse vurderingene. Helse og sikkerhet går alltid foran.

På rørgaten gjenstår nå kun de siste lengdene inn mot inntaket. Også her må arbeidene vente på sikrere forhold.

Stasjonen nede ved fjorden har reist seg. Vi venter nå på installasjonene som skal støypes inn i stasjonen for å ta imot vannet fra inntaket. På grunn av situasjonen med koronaviruset er mye usikkert nå med hensyn til leveranser, installasjoner og videre framdrift på bygget. Vi forventer at dette vil påvirke prosjektets videre fremdrift, men kan per i dag ikke si noe om omfanget.

Sennedalen

Dammen i Sennedalen ble satt opp i høst med sine arrangementer. Det var Ikke enkle forhold her heller, men med god innsats av entreprenørene fikk vi overføringen til Sveingårdsvatnet på plass før nyåret. Her har vi benyttet prefabrikkerte installasjoner av plast. Dette er nybrottsland og veldig spennende. Så langt ser dette veldig bra ut.

Sveingård

Arbeidene på Sveingård har også hatt sine utfordringer. Her har vi måttet gå forsiktig fram med tanke på at stasjonen ligger i et område med mye leire. Vi har benyttet geoteknisk ekspertise i hele prosessen, og måtte starte arbeidene med å gjøre tiltak for å drenere ut vannet rundt tomta. Grunnarbeidene har tatt mer tid enn forutsatt. Men til tross for utfordrende forhold har vi nå fått et godt fundament og reist store deler av bygget.

På inntaket fikk vi i begynnelsen av mars en lekkasje som har krevd mye ressurser fra både entreprenørene, oss og konsulentene. Vi har nå i samarbeid med konsulentene, entreprenørene og myndighetene funnet en løsning som sikrer de videre arbeidene og ikke minst minimerer risiko for skade på tredjepart. Ett av tiltakene har vært å senke vannstanden i Sveingårdsvatnet. Vannstanden senkes nå ca. 2 meter til 256, som er 1 m under LRV, laveste regulerte vannstand. Dette vil vi gjøre fram til arbeidene ved inntaket er ferdig. Dette gjør at vi også har god kontroll med tanke på vårflommen som erfaringsmessig kommer i mai/juni. 

Vi vil i perioden framover fraråde bruk av isen da endringen i vannstanden kan gjøre isen mer usikker, spesielt langs kanten. Så ber vi dere også huske på at det pågår anleggsarbeider her og at dere må holde god avstand til anleggsområdet.

Koronaviruset

Koronaviruset gir stor usikkerhet med tanke på bemanning, leveranser og dermed også fremdriften på prosjektet. Noen av entreprenørene har utenlandske arbeidere som har reist hjem til sine respektive land eller sitter i karantene. Dette medfører at det vil være redusert bemanning i tiden fremover. Det er også vanskelig å si hva som skjer i ukene framover og vi forbereder oss sammen med entreprenørene nå på flere mulige scenarier. Utover dette legger entreprenørene til rette for sine arbeidere i forhold til myndighetene og FHI sine pålegg og anbefalinger.

Hva utfallet av koronaviruset vil være for prosjektet vil fremtiden vise, men både vi, entreprenørene og leverandørene gjør det vi kan for å holde drift på anlegget innenfor de retningslinjer staten og kommunen har satt for oss alle.