- Dette er en gledelig nyhet. Vi har ventet på denne konsesjonen, da det er to veldig gode prosjekter. Vi er nå godt i gang med detaljprosjekteringen sammen med entreprenørene og leverandørene som er valgt ut. Håpet er å få gjort en investeringsbeslutning rundt årsskiftet, sier prosjektsjef i Nordkraft Jon Ingebrigtsen.

Ritaelva kraftverk vil produsere 22,6 GWh, og Sveingård 26,4 GWh, med produksjon hele året. Til sammenligning produserer Nordkrafts magasinkraftverk i Håkvik 45 GWh. Begge prosjektene ligger nært infrastruktur som vei og nett.

Godt samarbeid med grunneierne

Ullsfjordprosjektene er gode eksempler på godt samarbeid mellom grunneiere og utbygger.

- Nordkraft står for planlegging, søknader, prosjektering og bygging av kraftverkene. Prosjektet er grunneiernes foretrukne alternativ til en større utbygging i området, og er basert på frivillige avtaler og deling av det overskudd som skapes i kraftverkene. Samarbeidet gjør det mulig for grunneierne å beholde en vesentlig del av verdiskapningen lokalt i Ullsfjord, sier han.

Det var opprinnelig søkt om konsesjon til flere kraftverk i Ullsfjord. Nordkraft fikk i 2015 konsesjon til Ritaelva og Sveingård kraftverk, og Troms Kraft Produksjon AS fikk konsesjon til å bygge Stordal kraftverk. De andre prosjektene fikk avslag. I 2017 frasa Troms Kraft Produksjon seg sin konsesjon. Det førte til bortfall av en 132 kV linje, og at Nordkrafts prosjekt ble ulønnsomme og ikke realiserbare ut fra de gitte forutsetningene.

Planendring

- Nordkraft søkte derfor myndighetene om reduksjon av sine prosjekter samt å erstatte eksisterende 22 kV kraftlinje med en ny. For Ritaelva gir planendringen gir også reduserte ulemper for natur, landskap, reidrift og lokalsamfunn sammenlignet med de gitte konsesjonene. For Sveingård er det små miljømessige endringer, sier Ingebrigtsen.

Etter en tids behandling fra NVE, ble en positiv innstilling sendt OED i vår. De skriver blant annet at den viktigste samfunnsmessige nytten ved bygging av Ritaelva og Sveingård kraftverk vil være produksjon av ny fornybar kraft.