Henvendelser om feil i gamle Narvik kommune

Alle henvendelser om feil på gatelys på kommunale og private veier i gamle Narvik kommune skal gjøres til Nordkraft via dette kartet.

(Se egen ordning for Ballangen og Kjøpsvik)

Hvis du f.eks. ser gatelys som er slukket (eller står på midt på dagen), kan du kontakte oss. Vi registrerer feilen. Noen ganger blir slukte lys reparert straks. Andre ganger kan det ta det lengre tid. Hvorfor? Jo, fordi Nordkraft driver planmessig utskifting av hele soner, i henhold til avtale med kommunen. Dette arbeidet prioriteres som hovedregel foran enkeltlys. Vi skifter ut gatelysene sone for sone og erstatter dem med lys som blant annet er mer energieffektive, har lengre levetid og tåler mer før de ryker.

Ulike eiere

Gatelys i Narvik kommune har ulike eiere, ulike aktører som ivaretar drift og som dekker kostnadene knyttet til vedlikehold og strøm. I hovedsak bestemmes dette ut fra om veien er europavei, fylkesvei, kommunal vei eller privat vei.

Europaveier og fylkesveier

Eier av gatelys på disse veiene er enten Statens Vegvesen eller Nordland fylkeskommune, som hver for seg utfører drift og vedlikehold på disse veistrekningene. Utgiftene til drift, vedlikehold og strøm betales i all hovedsak av Statens Vegvesen, men det er noen unntak. Narvik kommune drifter og vedlikeholder lys for: Europavei i Gjesvik og indre Straumsnes, fylkesvei Øyjord, Skjomdalen, Kongsbakk og Herjangen. Dette skjer i samsvar med særskilt vedtak i Narvik kommune.

Kommunale veier

Eier av gatelys på de kommunale veiene i gamle Narvik kommune er Nordkraft, som også utfører drift og vedlikehold. Utgiftene til drift, vedlikehold og strøm betales av Narvik kommune. Dette er regulert i en egen gatelysavtale mellom partene.

Private veier

Eier av gatelys på disse veiene er i all hovedsak Nordkraft. Narvik kommune betaler her kun strøm på enkelte eldre private veistrekninger av historiske årsaker. Drift og vedlikehold, skifting av pærer, feilretting osv. blir en sak mellom oppsitterne langs veien og Nordkraft.

Natteslukking

Narvik bystyre vedtok i 2009 å innføre permanent natteslukking av gatelys på alle veier Narvik kommune betaler strøm for (dvs hovedsakelig alle kommunale veier og enkelte private veistrekninger). Dette tiltaket er ikke bare økonomisk betinget. Vel så viktig er at tiltaket gir en energibesparelse som er en miljøgevinst i seg selv, samt at det frigjør midler til driftsoppgaver/feilrettinger på gatelysnettet.

I samarbeid med politiet er kommunen kommet fram til følgende slukketider:

Narvik-halvøya:
Hverdag 0100 - 0600

Gamle Narvik kommune for øvrig:
Hverdag 0000 - 0600

Gjennomførte tiltak og planer fremover

Nordkraft og Narvik kommune har hatt (og har) fokus på:

  • alle pcb-holdige armaturer i gamle Narvik kommune skal skiftes ut med nye LED-armaturer
  • oppgradering av gamle anlegg for bedre energiøkonomi og økt driftssikkerhet
  • utskifting av gamle armaturer til LED for redusert strømforbruk
  • effektivisering av drift og vedlikehold
  • blant annet er det investert i ny teknologi for styring og regulering - såkalte intelligente styringssystemer, slik at belysningen ved behov kan styres sentralt.
  • I Ballangen og Kjøpsvik er Narvik kommune startet et prosjekt for å bygge om gatelysanleggene med nye styreskap. Prosjektet pågår ut 2023 og litt inn i 2024.

Henvendelser om feil i Ballangen og Kjøpsvik

Alle henvendelser om feil på gatelys på kommunale veier i Ballangen og Kjøpsvik skal gjøres til Narvik kommunes Servicetorg på telefon: 76 91 20 00 og/eller på epost: postmottak@narvik.kommune.no.